Färdtjänst utanför kommunen

Du som har ett färdtjänstbevis för Linköpings kommun har rätt till färdtjänstresor även utanför kommunens gränser. Det är lite olika regler för resor inom Östergötland, resor till annan del av Sverige och resor inom en annan kommun utanför Östergötland.

Färdtjänst i annan kommun  

Andra kommuner i Östergötland

Du som har ett färdtjänstbevis för Linköpings kommun har rätt till färdtjänstresor i alla kommuner i Östergötland.

Resor utanför Östergötland

Det finns möjlighet att göra resor i en kommun utanför Östergötland. Du kontaktar valfritt taxiföretag för att veta om resan går att utföra med ett för dig lämpligt fordon. Du betalar själv hela taxameterbeloppet  Kvittot som du får ska innehålla:

  • ditt personnummer,
  • från- och tilladress för resan, samt,
  • förarens kvittens av det mottagna beloppet.

Sänd kvittot till Linköpings kommun och ange bank samt clearing- och kontonummer där du vill att ersättningen ska sättas in. Ersättningen är 75 procent av taxameterbeloppet.

Observera att ovanstående enbart gäller för resor inom en besökskommun. Vill du resa från besökskommunen till en annan kommun ska du före resan ansöka om riksfärdtjänst.

Kommunöverskridande färdtjänstresor

Kommunöverskridande färdtjänstresor är resor som passerar minst en kommungräns inom Östergötland. Kommunöverskridande färdtjänstresor gäller även resor som går mot Tranås och Eksjö.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är resor som sträcker sig utanför Östergötland, från en kommun till en annan. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Resan sker med allmänna kommunikationer och vid behov med färdtjänstfordon.

Vem kan få riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst vänder sig till dig som på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa till normala kostnader eller om resan inte kan genomföras utan ledsagare. Kraven för att beviljas riksfärdtjänst är större än för kommunal färdtjänst. Du måste även vara folkbokförd i Linköpings kommun. Din funktionsnedsättning ska ha en beräknad varaktighet av minst sex månader.

Hur söker jag om tillstånd för att få åka?

För att få åka riksfärdtjänst måste du ha ett tillstånd. Du gör en skriftlig ansökan senast tre veckor innan du ska resa.

Ansökan ska ske inför varje resa. Handläggaren gör en individuell prövning inför varje ansökan om riksfärdtjänst. Den sökande får, efter utredning och bedömning, ett skriftligt beslut. Ibland kan läkarintyg begäras. Avslag eller delavslag kan överklagas till förvaltningsrätten.

Vad avgör vilket färdmedel jag får resa med?

Funktionsnedsättningens svårighetsgrad avgör vilket färdmedel som får användas. I första hand prövas alltid möjligheten att åka tåg med ledsagare och eventuella anslutningsresor med färdtjänstfordon. Särskilda skäl krävs för att beviljas resa med färdtjänstfordon hela resvägen.

Vem får följa med?

Om funktionsnedsättningen medför behov av hjälp under resan kan ledsagare beviljas. Behov av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Om ledsagare beviljas, får resenären ordna detta själv. Möjlighet finns även att ha en eller flera medresenärer. Mer än ett fordon får dock inte utnyttjas för resan.

Vad kostar det och hur betalar jag?

Egenavgiften, som regeringen beslutar, är för närvarande cirka 12 kr/mil. Ledsagare reser alltid kostnadsfritt. Medresenär betalar samma egenavgift som den riksfärdtjänstberättigade vid resa med färdtjänstfordon. Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenär kostnaden för sin biljett. Egna barn och syskon under sju år reser gratis. Egenavgiften vid resor med allmänna kommunikationer betalas via inbetalningskort och vid resor med färdtjänstfordon betalas den kontant till föraren.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 november 2016