Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Ärendeberedning

Syftet med kommunens ärendeberedningsprocess är att ge ett optimalt beslutsunderlag i alla ärenden, som möjliggör bästa möjliga beslut. Goda beslutsunderlag skapar även demokratiska och rättssäkra beslut!

Ärendeberedning

 • Ärendet ska belysas allsidigt
 • Ärendet ska vara klart och enkelt skrivet
 • Ärendet ska innehålla ett tydligt förslag till beslut, en sammanfattning och en nödvändig utredning

En god och effektiv ärendeberedningsprocess är till nytta för:

 • Alla politiska organ
 • Förtroendevalda
 • Tjänstepersoner
 • Kommuninvånare

Tjänstepersonerna skriver fram beslutsunderlag och det är ansvarig chef som ska godkänna ärendet innan det skickas vidare till de förtroendevalda.

Hur ärenden initieras

 • Förslag
 • Ansökan
 • Remiss
 • Motion
 • Linköpingsförslag
 • Redovisning/rapport

Motioner

 • Kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare får lämna motioner
 • Nya motioner anmäls till fullmäktige och remitteras därefter till berörd nämnd
 • En motionär har rätt att vara med vid sammanträdet hos den nämnd som bereder dennes motion, när motionen behandlas
 • Kommunfullmäktige beslutar om motionssvar
 • Motioner ska besvaras inom ett år
 • Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa motioner som inte har besvarats

Medborgarförslag

 • Från och med den 1 februari 2016 går det inte längre att lämna medborgarförslag
 • Kommunfullmäktige beslutade den 3 november 2015 att införa Linköpingsförslaget (e-förslag) för att öka allmänhetens möjlighet till delaktighet, engagemang och insyn
 • Medborgarförslag som lämnats före den 1 februari 2016 kommer att hanteras och besvaras av kommunfullmäktige eller nämnd på samma sätt som tidigare

Linköpingsförslag

 • e-förslag som efter granskning publiceras på kommunens webbplats
 • Förslaget går att rösta på i 60 dagar och om det får 100 eller fler röster lämnas förslaget vidare för hantering till berörd förvaltning eller nämnd
 • Förslag som har fått färre än 100 röster lämnas utan åtgärd men de förtroendevalda kan välja att föra vidare dessa i ärendeprocessen

Interpellation

 • Kommunfullmäktiges ledamöter får ställa interpellationer
 • Interpellationen anmäls till fullmäktige som beslutar om interpellationen får ställas
 • Interpellationen ska avse angelägenheter av större intresse för kommunen (inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild)
 • Besvaras senast nästa sammanträde
 • Svaret ska vara skriftligt

Enkel fråga

 • Kommunfullmäktiges ledamöter får ställa enkel fråga
 • Ställs för att inhämta upplysningar och ska ha ett bestämt innehåll
 • En fråga bör om möjligt besvaras direkt
 • Svaret kan vara muntligt
 • Bara den som ställer frågan och den som svara får delta i överläggningen
 • Skillnad mellan interpellation och enkel fråga är att interpellation bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen medan en enkel fråga är avsedd att inhämta sakupplysningar

Hur ärenden avgörs

 • Yrkande
  • Ska lämnas skriftligt
 • Propositionsordning
  • Ordföranden kontrollerar att förslagen är rätt uppfattade
  • Lägger fram förslag som kan besvaras med ja eller nej
  • Ordföranden förklarar vilket förslag som bifallits
 • Omröstning
  • Om det begärs (votering)
  • Rösterna avges efter upprop
 • Beslut
  • Enkel majoritet (undantag bordläggning och återremiss i KF, minst 1/3 första gången)
  • Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst (utom vid val eller anställnng, då sker lottning)
 • Bordläggning
  • Beslut ska avvaktas och ärendet behandlas vid kommande sammanträde, inget nytt får tillföras och det är enkel majoritet i nämnder och styrelser (1/3 i KF)
 • Återremiss
  • Ärendet ska återlämnas för ny beredning av det organ som lagt förslaget, beslutet ska motiveras och det är enkel majoritet i nämnder och styrelser (1/3 i KF).
 • Reservation
  • Ledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Innan sammanträdet avslutas.
 • Protokollsanteckning
  • Ledamot kan lämna en protokollsanteckning om ordföranden tillåter.

Protokollet

 • Sekreteraren för protokoll på ordförandens ansvar
 • I protokollet ska följande redovisas:
  • Vilka ledamöter och ersättare som har tjänstgjort
  • Vilka förslag och yrkanden som lagts fram
  • Genomförda omröstningar och utfall
  • Vilka beslut som fattats
  • Reservationer som har anmälts
 • Justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet
 • Tillkännages på anslagstavlan senast andra dagen efter att protokollet har justerats.

Öppna nämndsammanträden

Kommunfullmäktige har överlämnat till nämnder och styrelser att själva besluta om att ha sammanträden öppna för allmänheten eller inte. Undantag gäller dock vid behandling av sekretessärenden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016