Berga - Lavinen 3 och 4

Detaljplan i Berga för Lavinen 3 och Lavinen 4 m.fl.

Detaljplanen möjliggör cirka 330 nya lägenheter i flerbostadshus som varierar i höjd upp till 12 våningar. Bebyggelsen organiseras i två kvarter. Byggnaderna placeras mot omgivande gator och mot en lokal infartsgata som föreslås i östvästlig riktning mellan kvarteren. Bostadsgårdarna orienteras mot Berga skulpturpark. Bilparkeringsbehovet tillgodoses främst i underjordiska garage. Närheten till Berga centrum markeras med ett högre hus i korsningen Söderleden-Ridderstads gata. Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan för staden Linköping antagen 2010.

Samråd pågick 4 januari - 1 februari 2016. Informations- och samrådsmöte hölls den 21 januari 2016. Granskning av detaljplan pågick 22 juni - 26 augusti 2016.

Inför antagande

Detaljplanen tas upp för beslut om antagande på samhällsbyggnadsnämnden den 21 september 2016.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Ali Hajar

Planarkitekt

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-26 32 14

Planskede

Antagande. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse

Om du vill ta del av granskningsutlåtande kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ granskningsutlåtande

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 september 2016