Garnisonen - Smedstad 1:24

Detaljplan i Garnisonen för del av Smedstad 1:24 m.fl. (Södra Ekkällan, kvarter 6 och 9)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya stadskvarter för bostäder, centrumverksamhet samt skola/förskola. Planförslaget innehåller ca 450 lägenheter samt en förskola för ca 120 barn. Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan för staden antagen 2010.

Överklagad detaljplan

Samråd pågick 14 juli - 5 september 2016. Informations- och sam­rådsmöte hölls den 24 augusti 2016. Granskning av detaljplanen pågick 9 januari - 6 februari 2017.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen på sammanträde den 15 mars 2017 § 58. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i Stadshuset den 28 mars 2017. 
 
Beslutet att anta detaljplanen har överklagats, ärendet har överlämnats till Mark- och miljödomstolen i Växjö. 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Lisa Setterdahl

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-26 32 68

E-post: Lisa.Setterdahl@linkoping.se

Planskede

Antagen detaljplan. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 juni 2017