Östra Valla - kv. Ikonen

Detaljplan i Östra Valla för kvarteret Ikonen m.fl.

Detaljplanen innebär att nuvarande två villatomter i kvarteret Ikonen ersätts med två flerbostadshus i 4-6 våningar med totalt cirka 60 lägenheter. Den nordligaste delen av nuvarande kvarter övergår från bostadstomt till parkmark, vilket möjliggör en ny gång- och cykelväg i förlängningen av Plommongatan mot Uppståndelsens kapell på griftegården. Infart till parkeringsgarage för den nya bebyggelsen kommer ske från Fridtunagatan. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Överklagad detaljplan

Samråd pågick 17 oktober - 28 november 2016. Informations- och sam­rådsmöte hölls den 8 november 2016. Granskning pågick 24 maj - 20 juni 2017.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 14 december 2017 § 238. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i Stadshuset den 20 december 2017.

Beslutet att anta detaljplanen har överklagats, ärendet har överlämnats till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Sara Bergström

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 54 54

E-post: Sara.E.Bergstrom@linkoping.se

Planskede

Antagen detaljplan. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

3D-modell

Förslag till bebyggelse i Cityplanner.

Dokument

 

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 januari 2018