Östra Valla - Industrin 1 (Wahlbecks)

Detaljplan i Östra Valla för Industrin 1 m.fl. (Wahlbecks företagspark)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling från dagens verksamhetsområde till en varieradstadsbebyggelse. Förslaget innebär att planområdet bebyggs med upp till ca 650 nya bostäder och att dagens arbetsplatslokaler kan öka från ca 35 000 m² till ca 60 000 m² samt ytterligare knappt 10 000 m² för skola, förskola och mindre handel/service. Förslaget innebär att angiven markanvändning i gällande översiktsplan (verksamheter) frångås i och med att även bostäder tillåts. Detaljplanen bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken.

Överklagad detaljplan

Ett planprogram utarbetades 2013-2014 för området. Programsamråd pågick 15 januari 2014 till 26 februari 2014. Detaljplaneprogrammet godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den 23 april 2014 §96. Därefter har förslag till detaljplan tagits fram.

Samråd om detaljplanen pågick 1 oktober- 12 november 2015. Samrådsmöte i form av öppet hus hölls den 19 oktober 2015. Granskning av detaljplanen pågick 1 juli - 15 augusti 2016.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 oktober om tillstyrkan till antagande.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen på sammanträde den 29 november 2016 § 448. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i Stadshuset den 14 december 2016.

Den sydvästra delen av planområdet undantas på fastighetsägarens initiativ från antagande. Fastighetsägaren önskar omarbeta utformningen och sedan ställa ut den aktuella delen av planen för ny granskning. Även två små markytor inom kv. Ikonen undantas från antagande och inarbetas istället i detaljplanen för kv. Ikonen.

Beslutet att anta detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen i Växjö, som avslog överklagandena i februari 2017. Ärendet har därefter överklagats vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Magnus Hultegård

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 61 14

E-post: Magnus.Hultegard@linkoping.se

Planskede

Antagen detaljplan. Detaljplanen handlagd med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

3D-vy

Förslag till bebyggelse har lagts in i en 3D-miljö över Linköpings innerstad.

Planområde

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 april 2017