Ryd - detaljplan Ostbrickan 2

Detaljplan i Ryd för norra delen av Ostbrickan 2 m.fl.

Detaljplanen syftar till att utöka bostadsbebyggelsen inom fastigheten Ostbrickan 2 genom omvandling av parkeringsytor till bostadsmark. Cirka 650 nya bostäder föreslås, fördelat på 13 nya platser för nya flerfamiljshus i 4-8 våningar, samt ny förskola för ca 100 barn. Befintliga 72 bostadshus blir kvar med uppdaterad byggrätt. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan Översiktsplan för staden Linköping (2010).

Överklagad detaljplan

Samråd pågick 8 december 2016 - 19 januari 2017. Samrådsmöten i form av öppet hus hölls den 14 december, 19 december 2016 och 16 januari 2017. Granskning av detaljplan pågick 31 maj - 5 juli 2017. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om tillstyrkan av detaljplanen den 18 oktober 2017.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 28 november 2017 § 346. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i Stadshuset den 8 december 2017.

Beslutet att anta detaljplanen har överklagats, ärendet har överlämnats till Mark- och miljödomstolen i Växjö. 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

Kundtjänst

Telefon:

013-20 64 00

E-post: moskundtjanst@linkoping.se

Planskede

Antagen detaljplan. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

 

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Om du vill ta del av granskningsutlåtande kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

3D-vy

Planområde

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 januari 2018