Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hjulsbro - Ullstämma 5:8

Detaljplan i Södra Hjulsbro för del av Ullstämma 5:8 m.fl. (Skogsvallen)

Ett detaljplanearbete av nya bostäder söder om Vårdsbergsvägen i södra Hjulsbro pågår.

Bakgrund

Boende i området inbjöds att delta i tidig medborgardialog för att få in idéer och synpunkter, ett öppet dialogmöte hölls den 15 juni 2015. 

För det aktuella området har ett detaljplaneprogram tidigare tagits fram (år 2010). Detaljplaneprogrammets syfte var att tydliggöra framtida markanvändningsstruktur i programområdet samt visa hur bebyggelseområden naturligt kan anslutas till befintliga områden. Programsamråd genomfördes 2010. Detaljplanearbetet tog vid efter planprogrammet, utifrån dagens förutsättningar.

Om detaljplanen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i södra Hjulsbro. Planförslaget möjliggör ca 350 nya bostäder fördelat på rad-, par-, och kedjehus, friliggande villor och flerbostadshus. Förslaget innehåller även en ny förskola för 100 barn samt ett fåtal nya verksamhetslokaler. Stadsbyggnadsidén är en ”modern trädgårdsstad” i östra delen och ”hus i natur” i västra delen.
 
Planen överensstämmer med gällande översiktsplan och med upprättat planprogram samt är förenlig med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.

Inför antagande

Samråd pågick 13 februari - 26 mars 2017. Informations- och samrådsmöte hölls 28 februari 2017. Granskning av detaljplan pågick 9 oktober - 5 november 2017.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Peter Tomtlund

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 73 27

E-post: Peter.Tomtlund@linkoping.se

Planskede

Inför antagande. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt Plan- och
bygglagen 2010:900.

Dokument

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 januari 2018