Östra Valla - Industrin 1

Detaljplan i Östra Valla för del av Industrin 1 (Wahlbecks sydvästra)

Detaljplanens syfte är att omvandla dagens verksamhetsområde, till en variationsrik och integrerad del av staden. Förslaget innebär att planområdet bebyggs med upp till 200 nya bostäder. Dagens arbetsplatslokaler kan öka från ca 12 400 m² till ca 18 700 m² tillsammans med utrymme för centrumverksamhet. Planen möjliggör även för en förskola om 1 400 m2, vilket beräknas ge ca 100 förskoleplatser.

Förslaget går i linje med Utvecklingsplan för Linköpings innerstad, vilken är ett tillägg till gällande översiktsplan, som planerar för omvandling av Wahlbecks industriområde, till en blandad stadsbebyggelse.

Granskning

Granskning av detaljplan pågår 30 oktober - 26 november 2017. 

Planhandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-17.00), och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket.

Informationsmöte

Tid: torsdag 16 november 2017 klockan 18:00

Plats: Fridtunaskolans matsal, Kaptensgatan 10

Frågor eller synpunkter?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 26 november 2017.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Sara Bergström

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 54 54

E-post: Sara.E.Bergstrom@linkoping.se

Planskede

Granskning. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Nu aktuellt planområde var tidigare en del av detaljplan i Östra Valla för Industrin 1 m.fl. (Wahlbecks). På grund av en ändrad viljeinriktning så undantogs området från beslutet om antagande av ovanstående plan. Aktuellt planområde drivs nu vidare genom ett separat planförfarande.

Granskningsutlåtande finns för detaljplan i Östra Valla för Industrin 1 m.fl. (Wahlbecks)

Om du vill ta del av granskningsutlåtande kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 november 2017