Östra Valla - Industrin 1

Detaljplan i Östra Valla för del av Industrin 1.

Detaljplanens syfte är att omvandla dagens verksamhetsområde, till en variationsrik och integrerad del av staden. Förslaget innebär att planområdet bebyggs med upp till 200 nya bostäder. Dagens arbetsplatslokaler kan öka från ca 12 400 m² till ca 18 700 m² tillsammans med utrymme för centrumverksamhet. Planen möjliggör även för en förskola om 1 400 m2, vilket beräknas ge ca 100 förskoleplatser.

Förslaget går i linje med Utvecklingsplan för Linköpings innerstad, vilken är ett tillägg till gällande översiktsplan, som planerar för omvandling av Wahlbecks industriområde, till en blandad stadsbebyggelse.

Inför antagande

Granskning av detaljplan pågick 30 oktober - 26 november 2017. Informations- och samrådsmöte hölls 16 november 2017.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Sara Bergström

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 54 54

E-post: Sara.E.Bergstrom@linkoping.se

Planskede

Inför antagande. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Nu aktuellt planområde var tidigare en del av detaljplan i Östra Valla för Industrin 1 m.fl. (Wahlbecks). På grund av en ändrad viljeinriktning så undantogs området från beslutet om antagande av ovanstående plan. Aktuellt planområde drivs nu vidare genom ett separat planförfarande.

Granskningsutlåtande finns för detaljplan i Östra Valla för Industrin 1 m.fl. (Wahlbecks).

Om du vill ta del av granskningsutlåtande kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 januari 2018