Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stångebro - Upphävande av detaljplaner

Upphävande av detaljplanerna 1196 och 700 samt del av detaljplan 434 i Stångebro.

Syftet med planupphävandet är att upphäva detaljplanerna nummer 700 och 1196 i sin helhet samt att upphäva del av detaljplan nummer 434 för att på så sätt säkerställa att områdets utveckling på kort och lång sikt går i linje med översiktsplanernas intentioner och därmed skapa förutsättningar för Stångebro att utvecklas mot en blandad och tät bebyggelse av innerstadskaraktär.

Granskning genomförd

Granskning av upphävande av detaljplanerna pågick 21 februari - 6 mars 2018. Samråd pågick 27 november - 17 december 2017. 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Elin Pettersson

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 63 53

E-post: Elin.Pettersson@linkoping.se

Planskede

Granskning genomförd. Detaljplanen handläggs med förenklat standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.
Förenklat förfarande innebär att i det fall alla berörda sakägare efter samrådstidens slut har godkänt upprättat förslag om upphävande av gällande detaljplan kan ärendet gå direkt för beslut om antagande i samhällsbyggnadsnämnden efter genomfört samråd. Upphävande av detaljplanen behöver då inte tas upp för granskning inför ett antagandebeslut.

Dokument

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 mars 2018