Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tornby - Glasröret 9 m.fl.

Detaljplan i Tornby för kv. Glasröret 9 och del av Tornby 1:2.

Planförslaget innebär en planändring från industri och kontorsverksamhet till att också möjliggöra handel inom fastigheten Glasröret 9 - planen medger inte handel med livsmedel. Den befintliga byggnaden på Glasröret 9 avses behållas. Handelsverksamhet kräver ytterligare parkeringsplatser vilket innebär en förändring, när gröna ytor delvis behöver hårdgöras. En mindre del av fastigheten Tornby 1:2 kommer även att föras till fastigheten, för att medge en vegetationszon längs Tornby-vägen. Planändringen är förenlig med kommunens översiktsplan från 2010 som beskriver handelsverksamhet för Tornby.

Granskning

Granskning av detaljplan pågår 26 februari - 18 mars 2018.

Samråd pågick 13 september - 11 oktober 2016. Informations- och sam­rådsmöte hölls 20 september 2016.

Synpunkter eller frågor?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 18 mars 2018.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Roger Stigsson

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 61 10

E-post: Roger.Stigsson@linkoping.se

Planskede

Granskning. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 februari 2018