Garnisonen - Elitseglaren 1

Detaljplan i Garnisonen för del av Elitseglaren 1 m.fl. (Södra Ekkällan)

Planförslaget medger byggnation av bostäder i sex till tio våningar med viss förekomst av centrumfunktioner i bottenvåningen mot Garnisonsvägen och Bataljonsgatan. Fullt utbyggt beräknas planområdet rymma ca 350 lägenheter. Markanvändningen i detaljplanen följer i stort den övergripande struktur som fastställts i Översiktsplan för Garnisonsområdet (2000). Däremot avviker aktuell detaljplan från översiktsplanen avseende byggnadsvolymer (våningsantal) och gränsdragning mot naturmark. Detaljplanen bedöms förenlig med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken.

Laga kraft

Samråd pågick 4 maj - 15 juni 2015.  Informations- och samrådsmöte hölls 26 maj 2015. Granskning av detaljplanen pågick 22 oktober - 19 november 2015. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om tillstyrkan av detaljplanen den 20 april 2016.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 26 april 2016 § 188. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i Stadshuset den 11 maj 2016.

Beslutet att anta detaljplanen överklagades till länsstyrelsen, som avslog överklagandena i september 2016. Ärendet har därefter överklagats vidare till Mark- och miljödomstolen. Ärendet har nu slutligt avgjorts.

Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 5 april 2017.

Planskede

Laga kraft. Antagen detaljplan. Detaljplanen har handlagts med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Erik Adolfsson

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 61 65

E-post: Erik.Adolfsson@linkoping.se

Dokument  

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 augusti 2017