Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Garnisonen - Smedstad 1:24

Detaljplan i Garnisonen för del av Smedstad 1:24 m.fl. (Södra Ekkällan, kvarter 6 och 9)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya stadskvarter för bostäder, centrumverksamhet samt skola/förskola. Planförslaget innehåller ca 450 lägenheter samt en förskola för ca 120 barn. Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan för staden antagen 2010.

Laga kraft

Samråd pågick 14 juli - 5 september 2016. Informations- och sam­rådsmöte hölls den 24 augusti 2016. Granskning av detaljplanen pågick 9 januari - 6 februari 2017.
 
Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen på sammanträde den 15 mars 2017 § 58. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i Stadshuset den 28 mars 2017. 
 
Beslutet att anta detaljplanen har överklagats. Ärendet har nu slutligt avgjorts. Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 10 januari 2018.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Lisa Setterdahl

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Lisa

E-post: Lisa.Setterdahl@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 68

Planskede

Laga kraft. Detaljplanen handlagd med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din postadress.

Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 maj 2018