Innerstaden - Innerstaden 1:1 (Trädgårdsföreningen)

Detaljplan i Innerstaden för del av Innerstaden 1:1 (Trädgårdsföreningen).

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en överlåtelse av cirka 700 kvm mark från fastigheten Innerstaden 1:4 till Innerstaden 1:1 genom en fastighetsreglering. För att möjliggöra reglering av fastigheten måste marken inom fastigheten Innerstaden 1:4 ändras till kvartersmark för friluftsliv istället för bestämmelsen ”park” som fastigheten innehar i dagsläget.
 
Samråd pågick 8 september - 30 september 2016. Granskning pågick 6 mars – 27 mars 2017.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen på sammanträde den 17 maj 2017 § 106. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i Stadshuset den 31 maj 2017. Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 22 juni 2017.

Frågor? 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta planhandläggare.

Liridon Tetaj

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-29 46 51

E-post: Liridon.Tetaj@linkoping.se

Planskede

Laga kraft. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 augusti 2017