Ljungsbro - Adamstorp 1:4

Detaljplan i Ljungsbro för Adamstorp 1:4 m.fl. (före detta trädgårdsmästeriet)

Detaljplanen möjliggör att fastigheten Adamstorp 1:4 som tidigare använts för handelsträdgård kan bebyggas med ca 60 lägenheter fördelade på sex flerbostadshus i två till fyra våningar.  För de privata småhusfastigheterna Adamstorp 1:49 och 1:13 införs bestämmelser som reglerar hur fastigheterna får bebyggas. Detaljplanen är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Ljungsbro och Berg.

Samråd pågick 13 juni  - 26 augusti 2016. Informations- och sam­rådsmöte hölls 21 juni 2016. Granskning pågick 20 februari – 13 mars 2017.

Laga kraft

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden på sammanträde den 19 april 2017 § 85. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i Stadshuset den 3 maj 2017. Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 29 maj 2017.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta planhandläggare.

Mikael Klingefjord

Projektledare

Plankontoret

Telefon:

013-26 38 48

E-post: Mikael.Klingefjord@linkoping.se

Planskede

Laga kraft. Antagen detaljplan. Detaljplanen har handlagts med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Dokument

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

 

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 augusti 2017