Ekängen - Rystads-Gärstad 10:3

Detaljplan i Ekängen för del av Rystads - Gärstad 10:3 m.fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra avstyckning av fyra nya bostadsfastigheter i nordvästra Ekängen och samtidigt säkerställa allmänhetens tillgänglighet till strandzonen genom att planlägga denna som park.
 
Granskning av detaljplan pågick 20 mars – 20 april 2017. 

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen på sammanträde den 7 juni 2017 § 132. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i Stadshuset den 16 juni 2017. Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 10 juli 2017.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Ali Hajar

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-26 32 14

E-post: Ali.Hajar@linkoping.se

Planskede

Laga kraft. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900 i dess lydelse före 1 januari 2015.

Dokument

Om du vill ta del av granskningsutlåtande kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

 Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 augusti 2017