Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Ullstämma - Nässelkålen 1 ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan i Ullstämma för del av Harvestad 9:1 (Södra Möjetorp), DP1466

Planändringen innebär en upphävning av in- och utfartsförbudet mellan fastigheten Nässelkålen 1’s parkering och Nybrogatan. Planändringen bedöms inte strida mot 3, 4 och kap 5 miljöbalken.

Planändringen är förenligt med Översiktsplan för Ullstämma, Möjetorp och Norra Sturefors, antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11§238.

Laga kraft

Samråd pågick 2 maj - 22 maj 2017. Granskning av detaljplanen pågick 18 september - 1 oktober 2017.

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen på sammanträde den 15 november 2017 § 216. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i stadshuset den 27 november 2017.

Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 19 december 2017.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Ali Hajar

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Ali

E-post: Ali.Hajar@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 14

Planskede

Laga kraft. Detaljplanen handlagd med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din postadress.

Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 maj 2018