Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Innerstaden - Innerstaden 1:11 m.fl. (ny simhall)

Detaljplan i Innerstaden för del av Innerstaden 1:11 m.fl. (ny simhall)

Detaljplanen säkerställer plats för en ny simhall i anslutning till Tinnerbäcksbadet och en blivande del av innerstaden. I planen avsätts plats för en evenemangs- och angöringsyta av torgkaraktär. Planen ger också förutsättningar att skapa ett rekreationsstråk intill badsjön där Tinnerbäcken förläggs i en öppen bäckfåra. Detaljplanen är den första av flera planetapper för Folkungavallen. Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och med miljöbalken kap. 3, 4 och 5. Eftersom planen medger en ny sträckning av Tinnerbäcken i ett öppet läge bedöms den medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför gjorts i planarbetet. Detaljplanen har föregåtts av ett detaljplaneprogram som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i februari 2016.

Laga kraft

Samråd pågick 16 januari – 27 februari 2017. Informations- och sam­rådsmöte hölls den 6 februari 2017. Granskning pågick 7 juni - 17 augusti 2017.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om tillstyrkan av detaljplanen den 15 november 2017. Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 28 november 2017 § 347. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i stadshuset den 8 december 2017.

Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 2 januari 2018.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.
 
Erik Adolfsson

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Erik

E-post: Erik.Adolfsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 65

Planskede

Laga kraft. Detaljplanen har handlagts med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din postadress.

Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Beställ programsamrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Skicka e-post till Beställ programsamrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 maj 2018