Östra Valla - Industrin 1 (Ebbepark)

Detaljplan i Östra Valla för Industrin 1 m.fl. (Ebbepark).

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling från dagens verksamhetsområde till en varierad stadsbebyggelse. Förslaget innebär att planområdet bebyggs med upp till ca 650 nya bostäder och att dagens arbetsplatslokaler kan öka från ca 35 000 m² till ca 60 000 m² samt ytterligare knappt 10 000 m² för skola, förskola och mindre handel/service. Förslaget innebär att angiven markanvändning i gällande översiktsplan (verksamheter) frångås i och med att även bostäder tillåts. Detaljplanen bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken.

Laga kraft

Ett planprogram utarbetades 2013-2014 för området. Programsamråd pågick 15 januari 2014 till 26 februari 2014. Detaljplaneprogrammet godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den 23 april 2014 §96. Därefter har förslag till detaljplan tagits fram.

Samråd om detaljplanen pågick 1 oktober- 12 november 2015. Samrådsmöte i form av öppet hus hölls den 19 oktober 2015. Granskning av detaljplanen pågick 1 juli - 15 augusti 2016.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 oktober om tillstyrkan till antagande.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen på sammanträde den 29 november 2016 § 448. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i Stadshuset den 14 december 2016.

Den sydvästra delen av planområdet undantas på fastighetsägarens initiativ från antagande. Fastighetsägaren önskar omarbeta utformningen och sedan ställa ut den aktuella delen av planen för ny granskning. Även två små markytor inom kv. Ikonen undantas från antagande och inarbetas istället i detaljplanen för kv. Ikonen.

Beslutet att anta detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen i Växjö, som avslog överklagandena i februari 2017. Ärendet har därefter överklagats vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Ärendet har nu slutligt avgjorts.

Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 12 maj 2017.

Planskede

Laga kraft. Antagen detaljplan. Detaljplanen har handlagts med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Planområde

 

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt:.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 oktober 2017