Sturefors - Norrberga 1:339

Detaljplan i Sturefors för Norrberga 1:339 m.fl. (Björnbärsvägens förskola)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökad byggrätt för förskola samt att utöka fastigheten för att säkerställa erforderlig friyta för barnen. Fastighetsägaren önskar ersätta befintlig förskola på Björnbärsvägen med en ny och större förskola. Befintlig förskola innehåller idag ca 80 platser. Den nya förskolan planeras för 120 barn. Planen möjliggör dessutom en framtida utbyggnad av förskolan med 40 platser för totalt 160 barn. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.
 
Samråd pågick 9 januari – 6 februari 2017. Informations- och samrådsmöte hölls den 16 januari 2017. Granskning pågick 22 mars – 19 april 2017.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen på sammanträde den 17 maj 2017 § 107. Protokollet med beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla i Stadshuset den 31 maj 2017. Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft den 22 juni 2017.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Lisa Setterdahl

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-26 32 68

E-post: Lisa.Setterdahl@linkoping.se

Planskede

Laga kraft. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen eller granskningsutlåtandet kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan/handling det gäller och din postadress.

E-post: Skicka e-post till Beställ samrådsredogörelse eller granskningsutlåtande

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 augusti 2017