Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Vårdsberg - Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser för området Vårdsberg

Syftet med områdesbestämmelserna är att, med stor hänsyn till planområdets värdefulla kulturhistoriska- och naturvårdsmiljöer, möjliggöra nya områden för småhusbebyggelse samt en eventuell förskola och en gruppbostad i en stadsnära lantlig miljö på stora tomter av lantlig karaktär där naturlig vegetation ryms. Syftet är även att utgöra underlag vid ansökningar om förhandsbesked, bygglovsansökningar och detaljplaneläggning inom planområdet samt att bevara och skydda kulturellt värdefulla miljöer och byggnader inom planområdet.

Totalt 17 bebyggelseområden redovisas där komplettering med ny friliggande bebyggelse är möjlig och ger således möjlighet till byggande av ca 90 nya småhus. Dessutom redovisas ett fritidshusområde i Vimarka som lämpligt för omvandling till permanent bebyggelse i form av 20 befintliga småhus. I övrigt gäller oförändrad markanvändning inom planområdet med undantag för byggnader för jordbrukets behov samt enskilda avstyckningar för generationsskifte för jordbrukets behov. Kompletterande småskalig verksamhet eller offentlig service som prövas lämplig kan tillåtas. Även avstyckning av befintliga småhusenheter som prövas lämplig kan tillåtas.

Områdesbestämmelserna stämmer överens med Översiktsplan för landsbygden och småorterna, 2014 och är förenliga med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken.

Tidig dialog pågick 25 januari - 29 februari 2016. Den 25 januari 2016 ordnades ett möte på Sockenstugan i Vårdsbergs kyrkby, en så kallad tidig medborgardialog, då representanter från kommunen informerade bl.a. om uppdraget.

Samråd

Samråd pågår 18 juni - 10 september 2018.

Samrådshandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-16.00), och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket.

Välkommen på informations- och samrådsmöte/öppet hus

Plats: Vårdsbergs sockenstuga

Den 27 juni och den 27 augusti kommer offentliga samrådsmöten att hållas i form av öppet hus mellan kl. 17.00 - 20.00 i Vårdsbergs sockenstuga. En presentation av projektet kommer att hållas kl. 18.30.

Synpunkter?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 10 september 2018.

samhällsbyggnadsnämndens diarium

Skicka e-post till Lämna synpunkter

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Elin Pettersson

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Elin

E-post: Elin.Pettersson@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 53

Planskede

Samråd. Områdesbestämmelserna handläggs enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juni 2018