Vårdsberg - Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser för området Vårdsberg

År 2014 antog kommunfullmäktige en översiktsplan för landsbygden och småorterna i Linköpings kommun. I översiktsplanen redovisades en randzon kring Linköpings stad. Inom randzonen pekades fem områden ut som lämpliga för så kallat stadsnära lantligt boende. Dessa områden är Gullberg, Kränge, Landeryd, öster om Rystad samt Vårdsberg.

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret har påbörjat arbetet med att ta fram områdesbestämmelser för området Vårdsberg. Med området Vårdsberg avses byarna Vårdsberg kyrkby, Vimarka, Ginkelösa, Frälsegården, Stensborg, Hovetorp, Ånestad, Lillgården, Vetterstad, Viskeryd, Degeryd och Örminge med omgivande landsbygd. Syftet med områdesbestämmelserna är att skapa möjligheter för byggande av nya småhus i en stadsnära, lantlig miljö och avsikten är att redovisa områden lämpliga för byggande av smågrupper av småhus, där varje grupp ska omfatta 2-10 småhus. Framtagandet av områdesbestämmelserna ska göras i nära samråd med de som bor och är verksamma inom området Vårdsberg.

Tidig dialog

Den 25 januari 2016 ordnades ett möte på Sockenstugan i Vårdsbergs kyrkby, en så kallad tidig medborgardialog, då representanter från kommunen informerade bl.a. om uppdraget. På mötet visades en ”dialogskiss”.  Dialogskissen kan laddas ner via länken bredvid.

Tidig dialog pågick 25 januari - 29 februari 2016.  

Kommunen önskade få synpunkter på dialogskissen, men var även intresserade av egna förslag till områden som kan vara lämpliga för stadsnära lantligt boende inom området Vårdsberg. Nu pågår beredning av inkomna synpunkter.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

 

Elin Pettersson

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 63 53

E-post: Elin.pettersson@linkoping.se

Planskede

Tidigt skede. Områdesbestämmelser handläggs enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

Ovanstående bild visar planens delmoment.

Dokument

Områdesgräns

Områdesgränsen som visas på kartan är ungefärlig och kan komma att förändras under ärendets gång utifrån bland annat de synpunkter som inkommer under dialogskedet. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 januari 2018