Skäggetorp - Planprogram Skäggetorp

Nu har vi kommit till nästa steg i arbetet. Under våren och försommaren fick vi många idéer kring hur vi kan utveckla Skäggetorp. Nu pågår arbetet med att arbeta in idéer i det nya planprogrammet för området. När vi har tagit fram programmet kommer vi hålla samråd kring det, med möjlighet att lämna synpunkter. Preliminär tid för samrådet är mars - april 2017.

Idéer som kommit in under våren arbetas nu in i det nya planprogrammet för Skäggetorp.

Planprogram för Skäggetorp

Kommunstyrelsen uppdrog 2014-08-19 till samhällsbyggnadsnämnden att arbeta fram ett planprogram för Skäggetorp i nära dialog med verksamma och boende i Skäggetorp. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-25 i sin tur att ge i uppdrag till kontoret att inleda programarbetet.

Om planprogrammet

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret arbetar med att ta fram ett planprogram för Skäggetorp. Programmet ska översiktligt utreda förutsättningar och visioner för stadsdelen.

Programarbetet i Skäggetorp syftar till att utreda och påvisa hur stadsdelen kan stärkas och integreras bättre med övriga Linköping genom kompletteringar av bebyggelse, mötesplatser (torg, parker) och stråk (gång- och cykelvägar, gator). Arbetet sker genom dialoger med boende och verksamma i stadsdelen. Vi tror nämligen att Skäggetorp kan växa sig som allra starkast om idéerna kommer från dem som känner till stadsdelen bäst. Underlaget ska sedan ligga till grund för den stadsutveckling som föreslås i planprogrammet.

Dialoger har genomförts i olika omgångar med hjälp av en metod som kallas för designdialog. Metoden är vetenskapligt beprövad och har använts som metod i stadsbyggnadsprojekt sedan 2008. Det är första gången metoden används i Linköpings kommun.

Planprogram - vad är det

Stordialoger genomförda

I början av juni bjöd kommunen in till två stordialoger, där alla var välkomna att tycka till om de tre skisser som har tagits fram på framtida Skäggetorp. Skisserna är baserade på vad som har kommit fram i dialogerna.

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret arbetar nu med att sammanställa allt material som kommit in under dialogprocessen och kommer efter sommaren att påbörja arbetet med att ta fram ett samrådsförslag.

Om du vill se skisserna eller veta mer om vad som framkom på dialogerna hittar du detta under rubriken dokument.

Frågor?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 december 2016