Skäggetorp - Planprogram

Syftet med programmet är att ge förslag på hur utvecklingen av bebyggelse och gemensamma ytor som torg, parker, gator med mera kan öka stadsdelens sociala integration.

Bakgrund

Kommunstyrelsen uppdrog 2014-08-19 till samhällsbyggnadsnämnden att arbeta fram ett planprogram för Skäggetorp i nära dialog med verksamma och boende i Skäggetorp. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-25 i sin tur att ge i uppdrag till plankontoret att inleda programarbetet.

Om planprogrammet

Programarbetet i Skäggetorp syftar till att utreda och påvisa hur stadsdelen kan stärkas och integreras bättre med övriga Linköping genom kompletteringar av bebyggelse, mötesplatser (torg, parker) och stråk (gång- och cykelvägar, gator). Arbetet har skett genom dialoger med boende och verksamma i stadsdelen. Vi tror nämligen att Skäggetorp kan växa sig som allra starkast om idéerna kommer från dem som känner till stadsdelen bäst. Underlaget ligger till grund för den stadsutveckling som föreslås i planprogrammet.

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Kommunen samråder om planprogrammet med andra förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget inför fortsatt detaljplanering. Efter samrådet är det vanligt att stadsbyggnadskontoret successivt gör flera detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet har berört.

Syftet med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede skall breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan inför kommunens ställningstaganden.

Vision Skäggetorp ut och in: "Året är 2035 och Skäggetorp har genomgått en spännande omvandling där stadsdelen nu öppnar sig och knyter band med sin omgivning. Skäggetorp är en attraktiv och hållbar plats i Linköping, där engagerade medborgare tillsammans skapar livskvalitet." Läs hela visionen i planprogrammet. Illustration: Nyréns arkitektkontor.

Samråd

Samråd pågick 10 april - 31 maj 2017. Den 18 och 25 april och den 2, 9 och 16 maj fanns vi på plats i Skäggetorps centrum för att prata om planen. Den 26 april och 4 maj var vi konsthallen Passagen vid Stora torget i city.

Frågor?

Om du vill veta mer om planprogrammet eller har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

 

Elin Pettersson

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 63 53

E-post: Elin.pettersson@linkoping.se

Planskede

Programsamråd genomfört.

Efter sommaren kommer inkomna synpunkter läsas igenom och analyseras. Därefter kommer förändringar att göras utifrån de synpunkter som kommunen bedömer är genomförbara och som förbättrar programförslaget. Nästa steg är ett godkännande av samhällsbyggnadsnämnden.

Dialog Skäggetorp

Dialoger har genomförts i olika omgångar med hjälp av en metod som kallas för designdialog. Metoden är vetenskapligt beprövad och har använts som metod i stadsbyggnadsprojekt sedan 2008. Metoden användes för första gången i Linköpings kommun i samband med det här planprogrammet för Skäggetorp.

Det omfattande dialogarbete påbörjades hösten 2015 och avslutades sommaren 2016. Dialogen inledds med djupintervjuer. Därefter träffades fokusgrupper som avslutades med två stordialoger.

Plankontoret har tagit fram ett samrådsförslag som baseras på dessa dialoger. Nu vill vi att dialogen fortsätter.

Om du vill se det material som användes under dialogerna eller veta mer om vad som framkom på dialogerna hittar du detta under rubriken dokument.

Dokument

Här kan du läsa handlingen digitalt

Programområde

 

 

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 oktober 2017