Hjulsbro - Ullstämma 5:8

Detaljplan i Södra Hjulsbro för del av Ullstämma 5:8 m.fl. (Skogsvallen)

Ett detaljplanearbete av nya bostäder söder om Vårdsbergsvägen i södra Hjulsbro pågår.

Bakgrund

Boende i området inbjöds att delta i tidig medborgardialog för att få in idéer och synpunkter, ett öppet dialogmöte hölls den 15 juni 2015. 

För det aktuella området har ett detaljplaneprogram tidigare tagits fram (år 2010). Detaljplaneprogrammets syfte var att tydliggöra framtida markanvändningsstruktur i programområdet samt visa hur bebyggelseområden naturligt kan anslutas till befintliga områden. Programsamråd genomfördes 2010. Detaljplanearbetet tog vid efter planprogrammet, utifrån dagens förutsättningar.

Om detaljplanen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i södra Hjulsbro. Planförslaget möjliggör ca 350 nya bostäder fördelat på rad-, par-, och kedjehus, friliggande villor och flerbostadshus. Förslaget innehåller även en ny förskola för 100 barn samt ett fåtal nya verksamhetslokaler. Stadsbyggnadsidén är en ”modern trädgårdsstad” i östra delen och ”hus i natur” i västra delen.

Planen överensstämmer med gällande översiktsplan och med upprättat planprogram samt är förenlig med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.

Samråd

Samråd pågår 13 februari – 26 mars 2017.

Samrådshandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-17.00) och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket.

Informations- och sam­rådsmöte

Tid: tisdagen den 28 februari 2017, klockan 18:00

Plats: Harvestadskolans matsal, Nybrovägen 1

Frågor eller synpunkter?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast 26 mars 2017.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Peter Tomtlund

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 73 27

Planskede

Samråd. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt Plan- och
bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 februari 2017