Hjulsbro - Ullstämma 5:8

Detaljplan i Hjulsbro för Ullstämma 5:8 m.fl.

Ett detaljplanearbete av nya bostäder söder om Vårdsbergsvägen i södra Hjulsbro har påbörjats.

Boende i området inbjöds att delta i tidig medborgardialog för att få in idéer och synpunkter, ett öppet dialogmöte hölls den 15 juni 2015. Nu pågår fortsatt arbete med att ta fram ett förslag till detaljplan för området. 

För det aktuella området har ett detaljplaneprogram tidigare tagits fram (år 2010). Detaljplaneprogrammets syfte var att tydliggöra framtida markanvändningsstruktur i programområdet samt visa hur bebyggelseområden naturligt kan anslutas till befintliga områden. Programsamråd genomfördes 2010. Detaljplanearbetet tar vid efter planprogrammet, utifrån dagens förutsättningar.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Peter Tomtlund

Planarkitekt

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-20 73 27

Planskede

Tidigt skede. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt Plan- och
bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 juni 2016