Östra Valla - kv. Ikonen

Detaljplanen innebär att nuvarande två villatomter i kvarteret Ikonen ersätts med två flerbostadshus i 4-6 våningar med totalt cirka 60 lägenheter. Den nordligaste delen av nuvarande kvarter övergår från bostadstomt till parkmark, vilket möjliggör en ny gång- och cykelväg i förlängningen av Plommongatan mot Uppståndelsens kapell på griftegården. Infart till parkeringsgarage för den nya bebyggelsen kommer ske från Fridtunagatan. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Samråd

Samråd pågick 17 oktober - 28 november 2016. Informations- och sam­rådsmöte hölls den 8 november 2016.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Magnus Hultegård

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 61 14

E-post: Magnus.Hultegard@linkoping.se

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 januari 2017