Östra Valla - kv. Ikonen

Detaljplanen innebär att nuvarande två villatomter i kvarteret Ikonen ersätts med två flerbostadshus i 4-6 våningar med totalt cirka 60 lägenheter. Den nordligaste delen av nuvarande kvarter övergår från bostadstomt till parkmark, vilket möjliggör en ny gång- och cykelväg i förlängningen av Plommongatan mot Uppståndelsens kapell på griftegården. Infart till parkeringsgarage för den nya bebyggelsen kommer ske från Fridtunagatan. Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Samråd

Samråd pågår 17 oktober - 28 november 2016 

Samrådshandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-17.00) och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket.

Informations- och sam­rådsmöte

Tid: tisdag 8 november 2016, klockan 18:30

Plats: Fridtunaskolans matsal (T1-skolorna), Kaptensgatan
10, Linköping

Frågor eller synpunkter?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 28 november 2016.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Magnus Hultegård

Planarkitekt

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-20 61 14

Planskede

Samråd. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 oktober 2016