Berga - Laggkärlet 7 m.fl.

Detaljplan i Berga för del av Laggkärlet 7 m.fl.

Detaljplanens syfte är att tillskapa nya byggrätter för bostäder inom fastigheten Kv. Laggkärlet 7 samt att möjliggöra påbyggnader av befintliga bostadshus inom kvarteret med en våning. Syftet är också att i denna nya detaljplan införliva fastigheten Laggkärlet 6 då det uppstår konsekvenser i och med de nya förslagna byggrätterna för Laggkärlet 7. De åtgärder som krävs är omdragning av befintlig gc-väg. I och med införlivandet av Laggkärlet 6 så moderniseras också användningsbeteckningen för kyrkans verksamhet från att varit ”Allmänt ändamål” till ”C - kyrka”.

De kulturhistoriska intressen/värden som kommer att påverkas är inte av den art att det föranleder särskilda skyddsbestämmelser i detaljplanen, med undantag av Laggkärlet 6 där rivningsförbud för kyrkan har införts. Dock har bedömning gjorts i samband med den kulturhistoriska utredningen att varsamhetsbestämmelser är nödvändiga. Dessa bestämmelser införs för att motverka förvanskning när åtgärder vidtas på den befintliga bebyggelsen.

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen.

Genomförande av detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan enligt PBL och miljöbalken, 3,4 och 5 kap MB.

Samråd genomfört

Samråd pågick 30 oktober - 10 december 2017. Informations- och samrådsmöte hölls den 16 november 2017. 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Tommy Berglund

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Tommy

E-post: Tommy.Berglund@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 52

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 augusti 2018