Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Linghem - Upphävande av detaljplan i Linghem för del av Himna 11:4 och 11:334

Upphävande av del av detaljplan SPL 578 i Linghem

Trafikverket har påbörjat ett arbete för en ny anslutning från väg 796 i Linghem. En liten del av den gällande detaljplan SPL578 (från år 1974) stämmer inte överens med den föreslagna vägplanen för tillfartsvägen till Linghem. Den aktuella delen av detaljplanen behöver därför upphävas.

Upphävande av detaljplanen bedöms behövas både för att möjliggöra ny tillfartsväg, men också för att möjliggöra en underjordisk gång- och cykeltunnel under den nya tillfartsvägen. Upphävande av en del av detaljplanen möjliggör även för att utreda möjligheterna att anlägga en parkering i ett strategiskt läge mellan Himnabadet, idrottsplatsen Lingheden och stationen i Linghem.

Området som berörs av upphävande av detaljplan består idag av jordbruksmark, gräsytor, tillfartsväg till badet och gång- och cykelväg. Inom berört område finns inga naturvärden, kulturvärden eller utpekade rekreationsområden. Gällande detaljplan omfattar ingen byggrätt. Kommunens bedömning är att Himnabadets pågående verksamhet kan fortsätta utan påverkan av att del av detaljplan upphävs.

Samråd

Samråd pågår  4 juni - 26 juni 2018. 

Samrådshandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-16.00), och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket.

Välkommen på Öppet hus

Plats: Församlingsgården i Linghem

Den 12 juni 2018, mellan 17.30- 20.30 har Linköpings kommun bjudit in till öppet hus och workshop för att diskutera den framtida utbyggnaden av västra Linghem. Möjlighet finns då att träffa politiker och tjänstemän från Linköpings kommun och Trafikverket och ställa frågor om bland annat upphävande av detaljplan.

Synpunkter?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 26 juni 2018.

samhällsbyggnadsnämndens diarium

Skicka e-post till Lämna synpunkter på detaljplanen

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Frida Lindebäck

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Frida

E-post: Frida.lindeback@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 17

Planskede

Samråd. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 juni 2018