Stjärnorp - Roxenbaden

Detaljplan i Stjärnorp för Roxenbaden

Syftet med detaljplanen är att reglera hur bebyggelse och verksamheter inom planområdet kan utvecklas i samband med att området erbjuds försörjning med allmänna ledningar för vatten och avlopp. Generellt anger detaljplanen större byggrätter vilket i sin tur till ett ökat behov av service, kommunikationer, säkerhet, skyddsåtgärder för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och natur mm.

Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

Samråd genomfört

Samråd pågick 25 januari - 7 mars  2018. Informations- och samrådsmöte hölls 7 februari 2018.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Linus Johnson

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Linus

E-post: Linus.Johnson@linkoping.se

Telefon: 013-29 46 51

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 1978:10.

Dokument

Planområde

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 september 2018