Stångebro - Upphävande av detaljplaner

Upphävande av detaljplanerna 1196 och 700 samt del av detaljplan 434 i Stångebro.

Syftet med planupphävandet är att upphäva detaljplanerna nummer 700 och 1196 i sin helhet samt att upphäva del av detaljplan nummer 434 för att på så sätt säkerställa att områdets utveckling på kort och lång sikt går i linje med översiktsplanernas intentioner och därmed skapa förutsättningar för Stångebro att utvecklas mot en blandad och tät bebyggelse av innerstadskaraktär.

Samråd

Samråd pågick 27 november - 17 december 2017. 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Elin Pettersson

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-20 63 53

E-post: Elin.pettersson@linkoping.se

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med förenklat standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.
Förenklat förfarande innebär att i det fall alla berörda sakägare efter samrådstidens slut har godkänt upprättat förslag om upphävande av gällande detaljplan kan ärendet gå direkt för beslut om antagande i samhällsbyggnadsnämnden efter genomfört samråd. Upphävande av detaljplanen behöver då inte tas upp för granskning inför ett antagandebeslut.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 december 2017