Ekkällan - Innerstaden 1:29 m.fl. (Intill Stolplyckan)

Detaljplan i Ekkällan för del av Innerstaden 1:29 m.fl. (Intill Stolplyckan)

Detaljplanen ger förutsättningar för en ombyggnad av Djurgårdsgatan för att ge mer plats åt oskyddade trafikanter, trädplantering och kantstensparkering.Utmed gatan medges stadsbebyggelse med bostäder och lokaler i bottenvåningar. Bilgarage för bostäder kan byggas under mark.

Bebyggelsen varierar i höjd från fyra och en halv till sju våningar, med högst bebyggelse i anslutning till korsningen med Kaserngatan i söder.

Detaljplanen är förenligt med gällande översiktsplan och med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. Detaljplanen har föregåtts av ett detaljplaneprogram för ett större område längs Djurgårdsgatan, som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i juni 2015.

Samråd genomfört

Samråd pågick 19 juni – 27 augusti 2017. Informations- och samrådsmöte hölls den 29 juni 2017.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Ylva Bengtsson

Planarkitekt Plankontoret

Skicka e-post till Ylva

E-post: Ylva.Bengtsson@linkoping.se

Telefon: 013-26 37 66

Planskede

Samråd genomförd. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Beställ programsamrådsredogörelse

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen kan du kontakta miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen via e-postformulär nedan. Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Skicka e-post till Beställ programsamrådsredogörelse

E-post: tosdpop@linkoping.se

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 augusti 2018