Malmslätt - Kärna 8:25

Detaljplan i Malmslätt för Kärna 8:25

Detaljplanen syftar till att genom förtätning möjliggöra ytterligare några bostadshus inom ett område som redan är ianspråktaget för bostads-bebyggelse.

Detaljplanen är förenlig med Linköpings översiktsplan 1998 (antagen i maj 1998), som redovisar det aktuella området som ”Befintlig bebyggelse, i huvudsak bostäder”.

Den inom planområdet kvarstående bebyggelsemiljön Mariedal är den historiska länken i området, och har också gett namn åt den angränsande gatan. De äldre byggnaderna bevaras genom skyddsbestämmelser.

Detaljplanen bedöms inte ge upphov till någon betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser och kan därmed anses vara förenlig med bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e, 4:e och 5:e kapitel. Någon MKB enligt 4 kapitlet 34§ PBL bedöms inte vara nödvändig.

Samråd

Samråd pågår 23 oktober - 3 december 2017. 

Samrådshandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-17.00), och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket.

Informations- och sam­rådsmöte

Tid: onsdag 22 november 2017 klockan 18:00

Plats: Stadsrummet, Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45

Synpunkter eller frågor?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 2017-12-03.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Tommy Berglund

Planarkitekt

Telefon:

013-20 67 52

E-post: Tommy.Berglund@linkoping.se

Planskede

Samråd. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 november 2017