Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Malmslätt - Kärna 8:25

Detaljplan i Malmslätt för Kärna 8:25

Detaljplanen syftar till att genom förtätning möjliggöra ytterligare några bostadshus inom ett område som redan är ianspråktaget för bostads-bebyggelse.

Detaljplanen är förenlig med Linköpings översiktsplan 1998 (antagen i maj 1998), som redovisar det aktuella området som ”Befintlig bebyggelse, i huvudsak bostäder”.

Den inom planområdet kvarstående bebyggelsemiljön Mariedal är den historiska länken i området, och har också gett namn åt den angränsande gatan. De äldre byggnaderna bevaras genom skyddsbestämmelser.

Detaljplanen bedöms inte ge upphov till någon betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med mark, vatten eller andra resurser och kan därmed anses vara förenlig med bestämmelserna i Miljöbalkens 3:e, 4:e och 5:e kapitel. Någon MKB enligt 4 kapitlet 34§ PBL bedöms inte vara nödvändig.

Samråd genomfört

Samråd pågick 23 oktober - 3 december 2017. Informations- och samrådsmöte hölls den 22 november 2017.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Tommy Berglund

Planarkitekt

Telefon:

013-20 67 52

E-post: Tommy.Berglund@linkoping.se

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 december 2017