Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sturefors - Husby 1:46 m.fl.

Detaljplan i Sturefors för del av Husby 1:46 m.fl. (Ny idrottshall vid Vist skola)

Detaljplanen säkerställer plats för en ny fullstor idrottshall i anslutning till Vist skola. Vidare säkerställer detaljplanen att Vist skola kan byggas ut med ytterligare 50-120 platser. Detaljplanen omfattar även Stureforsvägens förskola. Detaljplanen reglerar en bebyggelsestruktur för att tillvarata befintliga kulturmiljövärden. Vidare reglerar detaljplanen relationen mellan byggda ytor och skolgård för att säkerställa erforderlig friyta/skolgård.

Detaljplanen bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan för området, gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping, antagen 2010.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kapitlet i miljöbalken. Någon betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå till följd av planen.

Samråd genomfört

Samråd pågick 23 oktober - 3 december 2017. Informations- och samrådsmöte hölls den 9 november 2017.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Lisa Setterdahl

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-26 32 68

E-post: Lisa.Setterdahl@linkoping.se

Planskede

Samråd genomfört. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 december 2017