Sturefors - Husby 1:46 m.fl.

Detaljplan i Sturefors för del av Husby 1:46 m.fl. (Ny idrottshall vid Vist skola)

Detaljplanen säkerställer plats för en ny fullstor idrottshall i anslutning till Vist skola. Vidare säkerställer detaljplanen att Vist skola kan byggas ut med ytterligare 50-120 platser. Detaljplanen omfattar även Stureforsvägens förskola. Detaljplanen reglerar en bebyggelsestruktur för att tillvarata befintliga kulturmiljövärden. Vidare reglerar detaljplanen relationen mellan byggda ytor och skolgård för att säkerställa erforderlig friyta/skolgård.

Detaljplanen bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan för området, gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping, antagen 2010.

Detaljplanen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kapitlet i miljöbalken. Någon betydande miljöpåverkan bedöms inte uppstå till följd av planen.

Samråd

Samråd pågår 23 oktober - 3 december 2017. 

Samrådshandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-17.00), och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket.

Informations- och sam­rådsmöte

Tid: torsdag 9 november 2017 klockan 18:30

Plats: Vist skolans matsal, Näckrosvägen 4, Sturefors

Synpunkter eller frågor?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 2017-12-03.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Lisa Setterdahl

Planarkitekt

Plankontoret

Telefon:

013-26 32 68

E-post: Lisa.Setterdahl@linkoping.se

Planskede

Samråd. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 oktober 2017