Tornby - Glasröret 9 m.fl.

Detaljplan i Tornby för kv. Glasröret 9 och del av Tornby 1:2.

Planförslaget innebär en planändring från industri och kontorsverksamhet till att också möjliggöra handel inom fastigheten Glasröret 9 - planen medger inte handel med livsmedel. Den befintliga byggnaden på Glasröret 9 avses behållas. Handelsverksamhet kräver ytterligare parkeringsplatser vilket innebär en förändring, när gröna ytor delvis behöver hårdgöras. En mindre del av fastigheten Tornby 1:2 kommer även att föras till fastigheten, för att medge en vegetationszon längs Tornby-vägen. Planändringen är förenlig med kommunens översiktsplan från 2010 som beskriver handelsverksamhet för Tornby.

Samråd

Samråd pågår 13 september - 11 oktober 2016. 

Samrådshandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, under kontorstid (vardagar 08.00-17.00) och på Medborgarkontoret City på stadsbiblioteket.

Informations- och sam­rådsmöte

Tid: tisdag 20 september, klockan 18:30

Plats: Linköpings kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45, konferensrum Egypten.

Frågor och synpunkter?

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen, via brev eller e-post, till samhällsbyggnadsnämndens diarium senast den 11 oktober 2016.

E-post: Skicka e-post till samhällsbyggnadsnämndens diarium

Postadress: Linköpings kommun, Samhällsbyggnadsnämndens diarium, 58181 Linköping

Glöm inte att i meddelandefältet ange vilken detaljplan det gäller och din postadress.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Roger Stigsson

Planarkitekt

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-20 61 10

Planskede

Samråd. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Dokument

Planområde

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 september 2016