Vikingstad - Bankeberg 11:139 (skola, bostäder)

Detaljplan i Vikingstad för del av Bankeberg 11:139 m.fl. (Skola och bostäder)

Planförslagets syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse öster om Vikingstads tätort. Planförslaget innebär cirka 400 bostäder fördelat på rad-, par-, och kedjehus, friliggande villor och flerbostadshus. Förslaget innehåller även en ny skola som rymmer ca 350 elever i årskurserna förskoleklass upp till årskurs 6 samt en förskola som rymmer ca 120 barn. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan samt bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken.

Boende i området inbjöds att delta i tidig medborgardialog för att få in idéer och synpunkter, i form av ett öppet dialogmöte/workshop i maj 2015. Ett förslag till detaljplan för området har därefter tagits fram.

Samråd genomfört

Samråd pågick 2 maj - 13 juni 2016. Informations- och samrådsmöte hölls den 24 maj 2016. 

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta ansvarig planhandläggare.

Peter Tomtlund

Planarkitekt

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret

Telefon:

013-20 73 27

 
Efter samrådsmötet har dokumentlänkarna kompletterats med bilagan trafikberäkning. 

Planområde

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 juni 2016