Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ljungsbro och Berg - översiktsplan

Översiktsplanen för Ljungsbro och Berg innehåller förslag på nya bostads- och verksamhetsområden. Planförslaget omfattar en utbyggnad med cirka 1500 bostäder vilket innebär cirka 4200 nya invånare i Ljungsbro och Berg.

Planen innehåller strategier och inriktningar för orternas framtida utveckling och en övergripande struktur för kommunikationer till, från och inom planområdet. Planen innehåller också inriktningar och idéskisser för utveckling av både Ljungsbros och Bergs centrum.

Viktiga utgångspunkter i översiktsplanen för Ljungsbro och Berg är vattenkontakten, befintliga natur- och kulturvärden och kommunikationssystemen inom och till/från orterna. I översiktsplanen föreslås utbyggnadsområden som är lokaliserade så att de stärker stråket längs Göta kanal, kollektivtrafikstråk och centrumområden.

Tre olika bebyggelsekaraktärer föreslås: centrumbebyggelse i småstadens skala, blandad bostadsbebyggelse och småhusbebyggelse med en stor andel friliggande småhus. Planförslaget innehåller tre verksamhetsområden: utvecklingsområde för Cloetta och för Vreta kluster/Vretaskolan samt ett nytt småindustriområde. I planförslaget redovisas också lämplig utbyggnad av trafiksystemet samt en fördjupning med inriktningar och idéskisser kring hur Ljungsbros och Bergs centrum kan utvecklas.

Översiktsplanen för Ljungsbro och Berg antogs av kommunfullmäktige den 27 januari 2015.

Sedan översiktsplanen antogs har ny kunskap uppdagats gällande markförhållandena i planområdet. Alunskiffer har påträffats, vilket ger upphov till naturligt förekommande markföroreningar. Den fördjupade översiktsplanen för Ljungsbro och Berg bedöms fortsatt aktuell. En informationsfolder om översiktlig miljöteknisk markundersökning är under framtagande och kommer att bifogas till den antagna översiktsplanen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 februari 2018