Linköpings mötesplatser – innerstadens parker och torg

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att förslaget till översiktsplanen "Linköpings mötesplatser - innerstadens parker och torg" får ställas ut. Ta del av förslaget och lämna dina synpunkter! Utställningen kommer att pågå mellan 28 maj och 19 augusti 2018.

Linköpings mötesplatser

 

Handlingen finns även att hämta i Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens foajé på Drottninggatan 45 samt på Medborgarkontoret i stadsbiblioteket.

Planförslaget

Linköping är inne i en expansiv period där staden kontinuerligt växer och utvecklas. I den levande och energirika innerstaden samverkar verksamheter, byggnader och de offentliga rummen – stadens parker och torg. Mötesplatserna är platser för alla, där vi kan mötas och umgås, men de kan också vara miljöer som hyser värdefulla natur- och kulturvärden eller utgör en viktig resurs för att hjälpa staden att hantera ett förändrat klimat.

Linköpings mötesplatser - innerstadens parker och torg kommer att bli ett tematiskt tillägg till "Översiktsplan för staden Linköping" och anger inriktningar och strategier för den fortsatta utvecklingen av innerstadens parker och torg. I Utvecklingsplan för Linköpings innerstad, som antogs 2016, beskrivs ambitionen att skapa mer och bättre innerstad. I den här planen föreslås därför fler och bättre parker och torg!

Planens huvudsakliga inriktningar är:

  • Offentliga mötesplatser är kvalitativa miljöer som berikar en attraktiv, tät och sammanhållen stad.
  • Offentliga mötesplatser är viktiga byggstenar i en attraktiv, tät och sammanhållen stad.
  • Offentliga mötesplatser är nära och tillgängliga.
  • Offentliga mötesplatser är platser där alla känner sig välkomna.

Varje inriktning konkretiseras med ett antal strategier. I översiktsplanen finns även en plankarta och beskrivningar samt utvecklingsförslag för respektive av innerstadens mötesplatser.

Se en sammanfattande film om planförslaget!

Har du synpunkter?

Du är välkommen att skicka in ett yttrande, alltså en skriftlig sammanfattning av dina synpunkter på planförslaget. Märk yttrandet med ”Linköpings mötesplatser - innerstadens parker och torg” och skicka dem senast den 19 augusti 2018 till:

Linköpings kommun
KS registrator
581 81 Linköping
eller via e-post till kommun@linkoping.se

Processen

Utställningen är ett steg i den lagstadgade processen för att ta fram en översiktsplan.

Samråd om planförslaget pågick mellan 27 juni och 30 september 2016.

Drygt 50 yttranden inkom under samrådstiden. Sedan dess har planförslaget bearbetats. Alla synpunkter och förslag som kommit in har besvarats i en samrådsredogörelse som kan hämtas på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Samrådsredogörelsen får inte publiceras på hemsidan på grund av att den innehåller personuppgifter.

Planen väntas antas av kommunfullmäktige i början av 2019.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller kommunens projektledare.

Julia Appelgren

Översiktsplanerare Plankontoret

Skicka e-post till Julia

E-post: Julia.Appelgren@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 juni 2018