Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar som rör Ostlänken, ny station, Stångån, Stångebro och C Linköping.

Sök bland frågor och svar

En sådan stor förändring av staden tar givetvis tid. Men vi ska genomföra utvecklingen så smart och smidigt vi bara kan. Projektet C Linköping skapades bland annat för att det ska bli så lite olägenheter som möjligt för Linköpingsborna under byggtiden. Genom att projektet ska samordna all den stadsutveckling i Linköping som är kopplad till Ostlänken, blir det enklare att se helheten och därmed lättare att förebygga problem som kan uppstå.

Nej, centrum ska inte flytta över ån, ån ska flyta in i centrum. När innerstaden breder ut sig och centrum blir större och växer över ån, kommer Stångån att rinna rakt igenom city. Centrum ska växa över ån in i Stångebro genom naturliga stråk. Visionen är att Stångån och området kring ån blir en naturlig del av innerstaden, själva livsnerven i den pulserande staden med båtliv, restauranger och andra mötesplatser. 

Det är en högst relevant fråga om man bara tänker på att det ska gå att åka höghastighetståg mellan de stora städerna. En viktig poäng för Linköping är dock att höghastighetsbanan kommer avlasta Södra stambanan där tågen går i dag. I dag är det trångt på stambanan. Delen mellan Linköping och Norrköping är en flaskhals. När tågen börjar rulla på Ostlänken blir det färre tåg på Södra stambanan. Då öppnas nya möjligheter för pendeltågstrafiken. Ostlänken i sig ska inte passera genom Linghem.

Med höghastighetstågen kommer du alltså att kunna resa mellan Linköping och Stockholm på en timme. Arbetsmarknaden blir större och valmöjligheterna ökar. Både för dig och för företagen. Men det är inte bara Stockholm som kommer närmare. Med fullt utbyggd infrastruktur kommer vi i Linköping att kunna nå kommuner med sammanlagt 1,9 miljoner invånare och 1 miljon arbetstillfällen inom en timme med kollektivtrafik. Det är också viktigt att komma ihåg att Ostlänken inte bara bidrar till att vidga regionen utan också till att göra regionen mer hållbar genom att göra det möjligt för fler att resa på ett miljöanpassat sätt. Linköpings nya station ska bli ett regionalt nav för pendling. Miljösmart helt enkelt.

Höghastighetstågen som ska trafikera Ostlänken skapar nya möjligheter för Linköping och det gäller att ta vara på möjligheterna på bästa sätt. De snabbare restiderna ger staden och regionen ett helt nytt läge vilket kommer gynna både Linköpingsbor och näringslivet i form av en större arbetsmarknad.
Men det är inte bara restiderna som är viktiga. Vi vet att stadskärnor spelar en betydande roll i människors val av bostads- och studieort. Hela staden kommer att tjäna på utvecklingen av Linköpings innerstad och därmed växa i storlek. Utvecklingen ska ske på olika sätt, med en ny station som en viktig ingrediens. Dels ska stadsdelar som Gottfridsberg och Tannefors bli innerstadsdelar genom att naturliga stråk knyter samman dem med stadskärnan. Dels ska vi bygga en helt ny innerstadsdel, Stångebro, på östra sidan av ån. I dag bor det 20 000 invånare i innerstaden i framtiden tror vi på ungefär 50 000.
Historiskt sett står Linköping inför en av de största förändringarna någonsin med ny station, större innerstad med Stångån mitt i det pulserande stadslivet och så, inte minst höghastighetstågen som ger oss och hela regionen ett helt annat läge. Vi har mycket att se fram emot.

I dag kan vi inte säga när den nya stadsdelen Stångebro kommer att börja byggas rent fysiskt. Vad vi kan säga är att när tågen börjar rulla på Ostlänken så har den nya stadsdelen tagit form. Vi kan också säga att vi då har en ny centralstation. Mycket av det som ska ske hänger på hur den faktiska dragningen av järnvägen kommer att se ut. När vi vet var det nya stationsläget kommer att vara mer exakt och när järnvägsplanerna (motsvarande detaljplaner) börjar utkristallisera sig, vet vi också mer om hur själva staden kan planeras.

Sverigeförhandlingen är tillsatt av regeringen. Syftet är att förhandla om nya höghastighetsjärnvägar mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Förhandlingsmännen är utsedda av regeringen och i deras direktiv ingår att avgöra i vilka städer stationer ska byggas, att hitta finansieringslösningar och att se till att 100 000 nya bostäder byggs. Läs mer här: www.sverigeforhandlingen.se

Sverigeförhandlingen startade den 1 februari 2016. Då överlämnade regeringens förhandlare bud om spårdragning, stationsläge och finansiering till städerna längs den framtida höghastighetsbanan. Linköpings kommun är en av städerna och är alltså en part i förhandlingen. 

Den 17 maj 2016 presenterades den överenskommelse som Linköping slutit med Sverigeförhandlingen. Överenskommelsen omfattar ett åtagande för Linköpings del om att bygga 15 300 nya bostäder. Samtidigt ska kommunen medfinansiera 173 miljoner och förskottera 153 miljoner. Förskotteringen får kommunen tillbaka när man visat att man kan hålla överenskommelsen om 15 300 bostäder åren 2016-2035.

Parterna har en samsyn om stationens placering och järnvägens dragning: Stationen ska placeras i ett centralt läge öster om Stångån och väster om väg 35 i den korridor som beslutades i järnvägsutredningen 2010. Inriktningen på järnvägsbygget ska vara att minimera eventuella barriäreffekter i tätbebyggda miljöer.

Nej, det var den absolut inte. Tävlingen handlade inte bara om en ny station utan om hur man binder ihop nuvarande innerstad med den nya stadsdelen Stångebro som ska byggas på andra sidan ån. Idéer som kom fram under tävlingen används i det program för detaljplanering som kommunen håller på att ta fram för Stångebro.

Nuvarande station är för liten för att kunna ta hand om den kraftiga ökningen av resenärer. I framtiden beräknas antalet resenärer bli två till tre gånger så många som i dag. Ostlänken behöver nya spår vid stationen. Det finns dessutom krav på smidiga byten mellan olika trafikslag.

Ett flertal studier har genomförts för att hitta det mest lämpliga läget. Slutsatsen är att ett läge öster om Stångån är mest fördelaktigt. Stads-, region- och långfärdsbussar ska knytas till tågstationen. . I "Översiktsplanerna för staden Linköping", "Översiktsplan för Kallerstad (Stång) och nytt resecentrum mm", samt i "Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping" är stationen placerad öster om ån. Samtliga antogs 2010.

Nej, tvärtom. Innerstaden ska ju växa över ån och stationen hamnar då centralt i den utvidgade innerstaden och får ett mycket bra läge.

Tåg, bussar, taxi och cyklar samt fotgängare. Flyget nås via förbindelse med Linköping City Airport. Sammantaget kommer, lokal-, region- och fjärrtrafik att samlas till centralstationen, så att byten mellan olika trafikslagen förenklas. Fotgängare, cyklister och bussresenärer kommer att prioriteras. Men även i fortsättningen kommer det förstås att gå att åka bil till stationen.

Kommunen har antagit flera översiktsplaner som berör Ostlänken. Utvecklingplanen för innerstaden antogs i mars 2016 och är ett tillägg till översiktsplanen för staden. Kommunen har också påbörjat ett detaljplaneprogram för området där kommunen planerar att den nya stationen ska byggas. Kommunen kommer också behöva ta fram nya deltaljplaner eller ändra i sådana som redan finns. 

Ostlänken är en ny, cirka 15 mil lång, dubbelspårig järnväg mellan Järna utanför Stockholm och Linköping. Ostlänken planeras för tåg i upp till 320 km/timmen, så kallade höghastighetståg. Ostlänken är en del av Götalandbanan. Ostlänken är också en viktig del av den ”Nordiska triangeln” mellan Köpenhamn, Oslo och Stockholm vilket i sin tur är en del av EU:s definierade TEN-nät (Trans European Network). Här kan du läsa mer: https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/

Götalandsbanan är en planerad höghastighetsjärnväg Stockholm - Göteborg och Stockholm - Malmö. Delen mellan Stockholm (Järna) och Linköping kallas Ostlänken.

C Linköping är ett projekt inom Linköpings kommun som har i uppgift att ha helhetssynen över de stadsutvecklingsatser i Linköping som är kopplade till att Ostlänken ska byggas genom staden. Den kommande stadsutvecklingen syftar till att stärka hela kommunen. Stadsutvecklingen ska ske genom en planering som skapar sammanhang och samband mellan stadens olika delar. Ett övergripande projekt ger de förutsättningar som behövs för att på bästa sätt ta tillvara samverkansfördelar mellan olika delprojekt inom det geografiska området.
Ostlänken, flytten av centralstationen och den nya stadsdelen Stångebro ger möjlighet till en ökad tillväxt. Stora investeringar kommer att göras i Linköping, både av stat, kommun och av privata aktörer. Med ett projekt som har helhetssynen skapas goda förutsättningar att ta tillvara investeringarna på bästa sätt. 

Bokstaven C betyder flera saker: centrum, centralstation, city men det är också meningen att man ska associera till ordet ”se”.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016