Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ostlänken och ny station

Ostlänken är en 15 mil ny dubbelspårig höghastighetsväg som ska byggas mellan Stockholm och Linköping. Ostlänken och förlängningen i Götalandsbanan kommer innebära att antalet resenärer ökar kraftigt. Därför måste vi bygga en ny station i Linköping. I Sverigeförhandlingen förhandlar kommunen med staten om stationens placering och järnvägens dragning.

Kommunen planerar för en ny station på östra sidan av Stångån.

När höghastighetstågen rullar kommer vi i Linköping att kunna resa till Stockholm på en timme. Med fullt utbyggd infrastruktur kommer vi i Linköping att nå kommuner med sammanlagt 1,9 miljoner invånare och 1 miljon arbetstillfällen. Lägg till 15 minuter och du är framme i Göteborg och på en och en halv timme når du Malmö. Allt detta innebär en helt ny arbetsmarknad, både för dig och för företagen.

Stationens placering

Den utvidgade trafiken innebär samtidigt att det krävs fler spår och fler plattformar. Därför måste vi bygga en ny station. Stationens föreslagna placering i den nya stadsdelen Stångebro är av strategisk betydelse för innerstadens kliv över ån och bidrar till att Stångebro blir en naturlig del av innerstaden.

Överenskommelse

Den 17 maj 2016 presenterades den överenskommelse som Linköping slutit med Sverigeförhandlingen. Överenskommelsen omfattar ett åtagande för Linköpings del om att bygga 15 300 nya bostäder. Samtidigt ska kommunen medfinansiera 173 miljoner och förskottera 153 miljoner. Förskotteringen får kommunen tillbaka när man visat att man kan hålla överenskommelsen om 15 300 bostäder åren 2016-2035.

Parterna har en samsyn om stationens placering och järnvägens dragning. Stationen ska placeras i ett centralt läge öster om Stångån och väster om väg 35 i den korridor som beslutades i järnvägsutredningen 2010. Inriktningen på järnvägsbygget ska vara att minimera eventuella barriäreffekter i tätbebyggda miljöer.

Sverigeförhandlingen är ett uppdrag från regeringen. Syftet är att förhandla om nya höghastighetsjärnvägar mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Förhandlingsmännen är utsedda av regeringen och i deras direktiv ingår att avgöra i vilka städer stationer ska byggas, att hitta finansieringslösningar och att se till att sammanlagt 100 000 nya bostäder byggs.

Pendling

Stationen ska bli en väl fungerande resepunkt för tåg, buss, bil, cykel och gående - ett pendlingsnav. En av de stora vinsterna för oss i Linköping är att Ostlänken frigör kapacitet på nuvarande stambana. I dag är sträckan mellan Norrköping och Linköping en flaskhals och men när Ostlänken tas i bruk blir det möjligt att utöka pendeltågstrafiken.

Regionalutveckling

Platsen runt den nya stationen är av regional betydelse. Ju fler som kan bo och arbeta nära stationen, desto fler kommer att utnyttja möjligheterna att pendla till och från Linköping. Linköping blir därmed en viktig nod vad gäller pendling, vilket är av betydelse för regionens tillväxt. Linköping är regionens tillväxtmotor. För att regionen ska fortsätta utvecklas positivt är ökad ekonomisk integration av högsta vikt. Det vill säga handeln mellan företag måste utvecklas såväl inom regionen som mellan regioner. Ostlänken är en faktor som möjliggör detta.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

E-post:
Skicka e-post till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Läs mer på Trafikverkets och Sverigeförhandlingens webbplatser

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 juni 2016