Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Arbete / Nyheter / Arkiverade nyheter / Ny samverkan för fler jobb

Ny samverkan för fler jobb

2011-05-31

Ett arbetsmarknads- och näringslivsråd är under bildande i Linköping för att öka samverkan mellan de aktörer som arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Rådet ska analysera arbetsmarknaden i kommunen och ta initiativ till åtgärder för att få fler i arbete.

I rådet skall ingå förtroendevalda och tjänstemän från Linköpings kommun samt representanter från Arbetsförmedlingen och länsstyrelsen. Rådet skall också ha nära dialog med näringsliv och andra intressenter.

- Arbetslösheten i Linköping sjunker i takt med att ekonomin blir bättre och nu är det viktigt att alla kan komma med på tåget, säger Arbetsmarknads- och näringslivsrådets ordförande Carina Boberg (FP). Arbetsmarknads- och näringslivsrådet har en viktig strategisk roll för att identifiera de problem som finns och hitta nya lösningar.

- Ett tydligt näringslivsperspektiv kommer att vara viktigt i det nya rådets arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M). Vi ser att alltför många linköpingsbor fortfarande har svårt att få ett jobb samtidigt som nya och växande företag ibland har svårt att hitta rätt arbetskraft. Kompetensförsörjningen är av central betydelse för Linköpings framtida tillväxt.

 

Presstjänsten
Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449