Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Bygga & bo / Vatten och avlopp / Enskilt avlopp

Enskilt avlopp

Miljökontoret
Besöksadress:
Adress: Linköpings kommun
Miljökontoret
Drottninggatan 45
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)
Fax: 013-20 57 15
Öppettider:
Webbplats:
Kontakt:

Jag har ett ärende till kommunen:
* Obligatorisk uppgift
Ärendebeskrivning     Välj filer att bifoga i mailet Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ärendet ange kontaktinformation nedan. Namn Återkoppling
E-post för ärendebekräftelse
Telefonnummer
Gata Postnummer Stad


Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Ett rött hus vid en sjö på landsbygden

Du som bor på landsbygden, utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp, behöver ordna med en enskild avloppsanordning. På de här sidorna hittar du bland annat information om vilka riktlinjer som gäller i Linköpings kommun och hur du går tillväga vid ansökan. Du hittar dessutom länkar till blanketter och kontaktuppgifter till avloppshandläggarna på miljökontoret.

Miljön och avloppsvatten

Att släppa ut orenat avloppsvatten innebär risker för människors och djurs hälsa och för miljön. Avloppsvatten är också en resurs. Genom att återföra olika avloppsfraktioner till odlingsmark kan viktiga näringsämnen tas tillvara.

De största miljöproblemen som är förknippade med enskilda avlopp är smittspridning, övergödning och syrebrist i sjöar, hav och vattendrag. De största källorna till utsläpp av fosfor är idag jordbruket, enskilda avlopp och kommunala reningsverk. Enskilda avlopp står uppskattningsvis för 10-20 % av mänsklighetens totala utsläpp av fosfor.

Genom bra rening av avloppsvatten kan vi förhindra att sjukdomsframkallande bakterier från fekalier sprids till exempelvis dricksvattenbrunnar och badplatser.

Många små avlopp ger sammantaget ett stort problem (Naturvårdsverkets Handbok 2008:3) . I Linköping finns omkring 6 000 enskilda avlopp. Därför är det viktigt att arbeta för att miljöpåverkan från varje enskilt avlopp blir så liten som möjligt.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449