Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Djurgården

Teknik- och samhällsbyggnadskontoret
Besöksadress:
Adress: Linköpings kommun
Teknik- och samhällsbyggnadskontoret
Drottninggatan 45
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)
Fax: 013-20 74 95
Öppettider:
Webbplats:
Kontakt:

Jag har ett ärende till kommunen:
* Obligatorisk uppgift
Ärendebeskrivning     Välj filer att bifoga i mailet Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående ärendet ange kontaktinformation nedan. Namn Återkoppling
E-post för ärendebekräftelse
Telefonnummer
Gata Postnummer Stad


Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Djurgården har fått sitt namn från den jaktpark, med dovhjort och rådjur, som hertig Johan son till Johan III lät uppföra 1606. Djurgården utvidgades 1616 och var i drift till början av 1700-talet. Hjortarna skickades levande med släde till Stockholm där den mycket jaktintresserade Karl XI låtit uppföra den nya stora kungliga djurgården.

Arkeolog Gert Franzén har på uppdrag av Linköpings kommun mer i detalj studerat Djurgårdens spännande historia. Bland mycket annat intressant visar rapporten att Djurgården huvudsakligen inte tillkom genom markavträde från gårdarna Valla och Smedstad som tidigare antagits utan att en sedan tidigare avvecklad by, Löt, och den så kallade stadsängen var den mark som initialt togs i anspråk för den nya djurgården.

Fornlämningar från äldre järnåldern

Fornlämningsmiljön på Djurgården utgörs mestadels av lämningar från äldre järnålder. Djurgården är ur fornlämningssynpunkt stört av äldre tiders åkerbruk och under 1900-talet av den militära verksamheten i högre grad än exempelvis Tinnerö ängar. Den bäst bevarade och sammanhållna miljön i området ligger i Domprostehagen och utgörs av två mindre gravfält, två stora stensättningar, en boplats samt ett par stensträngar. Öster om Djurgårdens ägor finns även en skålgropslokal. Skålgropar brukar räknas till fornlämningstypen hällristningar vilka daterar sig till bronsålder, dock är det belagt att just skålgropen använts både före och efter denna tidsperiod.

Gert Franzén har även visat att järnåldersboplatser med tillhörande fornåkrar  finns i både Ekbacken och Djurgårdskullen.

Bebyggelse

Inom reservatets område finns endast en byggnad med kulturhistoriskt värde. Det är ett sädesmagasin i 2 ½ våningar i västra delen av Djurgårdskullen. Magasinet som sannolikt uppförts 1896 har liggande rödfärgad panel och ockragula dörrar och fönsterluckor.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449