Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Stöd & omsorg / Familjerätt / Adoption

Adoption

Familjerätten
Besöksadress: Barnhemsgatan 2
Postadress: Linköpings kommun
Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping
Telefon: 013-20 60 00 (växel)
Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag, fredag mellan kl. 09.00 - 10.00 samt tisdagar kl. 15.00 -16.00
Fax:
Öppettider: Reception: vardagar kl. 08.00 - 11.30 och 13.00 - 16.00 (sommartid till kl. 15.00)
Webbplats:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Adoption är ett sätt att bilda familj som betyder att man tar emot ett barn som sitt eget. Barnet kommer nästan alltid från ett annat land och en annan kultur. Det förekommer att svenska barn lämnas för adoption, men det är mycket ovanligt.

Medgivande från socialnämnden

Om Du/Ni vill adoptera ett barn från utlandet krävs ett medgivande från socialnämnden. Du/Ni måste vara minst 25 år för att få adoptera, en övre åldersgräns finns inte fastställd i lag men den rekommenderade övre åldersgränsen för att få medgivande är numera 42 år.  För att få adoptera gemensamt måste ni också vara gifta. Ensamstående kan också adoptera.

Det finns ett antal auktoriserade adoptionsorganisationer som arbetar med förmedling av barn i utlandet och kontakt med de aktuella länderna, som Du/Ni kan kontakta. De hjälper i kontakterna med barnets hemland.

Så går en utredning till

Socialsekreterare på familjerätten utför, efter ansökan, en utredning och bedömer om det tilltänkta hemmet är lämpligt att ta emot ett adoptivbarn. Enligt socialtjänstlagen ska den som får ett medgivande, ha tillfredsställande kunskaper om barn och deras behov och vara informerad om adoptionens innebörd. Socialnämnden ska i övrigt i sin bedömning av blivande adoptivföräldrar se till att barnet kommer att få god vård och fostran i hemmet.

En utredning omfattar det mesta som har att göra med familjen; tidigare och nuvarande levnadsförhållanden, hälsotillstånd, livsåskådning, utbildning, ekonomi, eventuella barnerfarenheter och syn på uppfostran av barn. Utredningen ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande. Ett medgivande gäller i två år. Beslutet kan överklagas.

Utredningen blir även en presentation av de blivande adoptivföräldrarna för de utländska myndigheter som ska välja familj till barn som de har ansvaret för. Utredningen innebär också en tid av förberedelser för det annorlunda föräldraskap som adoption innebär. Det rådgivande inslaget är lika betydelsefullt som det utredande.

Adoptivföräldrarutbildning

Att vara adoptivförälder innebär att man ibland i sin föräldraroll ställs inför situationer som skiljer sig från om man är förälder till ett biologiskt barn. Det kan vara händelser som är berikande samtidigt som det kan vara frågor man kan känna sig osäker i hur man ska hantera.

Från 2005-01-01 är det krav på att blivande adoptivföräldrar genomgår en förberedande utbildning om adoption. Utbildningen arrangeras i Linköping av Råd och Stöd och anmälan sker genom Familjerätten. Utbildningen omfattar 21 timmar fördelade till 7 tillfällen om 3 timmar vardera. Kostnaden för deltagande är 1590:- per person. Deltagande i utbildningen sker innan adoptionsutredningen påbörjas.

Adoption av närstående

Det händer ibland att en närstående vill adoptera sin make/makas/partners barn. den närstående kan då ansöka hos Tingsrätten om att få adoptera barnet. Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa och yttrar sig till tingsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449