Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Nyheter / Arkiverade nyheter / Var med och påverka!

Var med och påverka!

2011-08-15

Vill du vara med och påverka samarbetet mellan kommunen och civilsamhällets organisationer?

Ett förslag till överenskommelse mellan civilsamhällets organisationer och Linköpings kommun har tagits fram av representanter från både föreningslivet och kommunen. Nu inbjuds alla civilsamhällets organisationer: idéburna organisationer av olika slag, brukarorganisationer, trossamfund, sociala företag m.fl. till ett dialogmöte. Vid mötet ges information om förslaget och det finns tid för att diskutera och lämna synpunkter.

Tid: Tisdag 30 augusti kl. 19.00
Plats: Stadshuset, Storgatan 43, Linköping

Vill du läsa förslaget före mötet?

Förslaget kan beställas per e-post hos Receptionen Stadshuset , hämtas i receptionen i stadshuset eller läsas på kommunens hemsida via länken nedan.

Förslag

Se även information på sidan Civilsamhället/Den sociala ekonomin

Vill du delta på mötet?

Anmäl dig till receptionen i stadshuset tel 20 63 58 eller e-post till Receptionen Stadshuset senast den 26 augusti.

Synpunkter kan också lämnas via e-post till Kommun eller per brev till Linköpings kommun, Utvecklingsavdelningen – social
ekonomi, 581 81 Linköping eller lämnas in till receptionen i stadshuset,
Storgatan 43, Linköping. Svar kan lämnas t.o.m. den 30 september 2011.

Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449