Läget nu och vägar framåt

Tillsammans med Norrköpings kommun har Linköping tagit ett stort steg mot en övergång till digital arkivering. Ett digitalt slutarkiv (system för bevarande) har köpts in och ska nu stegvis införas. Företaget Formpipe AB vann den gemensamma upphandlingen.

En liten bakgrund: Under 2014 inriktades arbetet främst på att ta fram förberedande riktlinjer för att konkretisera vad digital arkivering kan komma att innebära för hela dokumenthanteringsprocessen. Riktlinjerna har hämtat inspiration bland annat från de riktlinjer som tagits fram i Örebro och Vetlanda (se i högerspalten).

Hösten 2014 påbörjades arbetet med att ta fram "Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital arkivering". Det här blir en naturlig precisering av de tidigare tagna riktlinjerna. Dessa tillämpningsanvisningar blev klara och presenterades under våren 2015. Tillämpningsanvisningarna beskriver vad som krävs vid ett överlämnande av information från verksamheten till digital långtidsarkivering. Mycket tid lades under våren också på att stämma av med andra parter i och utanför kommunen för att jämna vägen för ett kommande e-arkiv.

Hösten 2015 intensifierades arbetet med en kravställning för ett inköp av ett System för bevarande, alltså själva programmet för långtidsarkiveringen. Utgångspunkten är den kravställning som SKL tagit fram som en generell "mall".  Arbetet skedde tillsammans med Norrköpings kommun.
I januari 2016 var kravställning och förfrågningsunderlag klara. Ett gemensamt avrop gjordes tillsammans med Norrköpings kommun. En intensifierad upphandlingsprocess sattes igång som ledde fram till att det i maj skrevs avtal med Formpipe AB.  

Hösten 2016 påbörjades ett införandeprojekt med test av två pilotsystem (W3D3 och ByggR). Införandeprojektet beräknas pågå till sommaren 2017. Därefter går projektet över i förvaltning. En leveranssplan tas i samband med detta fram av den styrgrupp som finns knuten till projektet för att svara för att verksamheterna stegvis övergår från pappers- till digital arkivering.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 mars 2017