Nationella och lokala initiativ

Frågan om e-arkiv är mycket stor både på lokal och på nationell nivå. I Linköping vill vi driva på frågan i samverkan med nationella initiativ och gärna i samarbete med andra aktörer lokalt eller regionalt.

På nationell nivå händer en hel del. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har arbetat fram ett ramavtal som ska förenkla för kommuner, landsting och andra regioner att införa ett system för långsiktig digital arkivering.  Linköping har likt många andra parter anmält intresse för att kunna avropa ett sådant ramavtal. Den så kallade e-delegationen har initierat ett arbete nationellt med att ta fram förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) för bland annat e-arkiv. Likaså har Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor arbetat med att ta fram en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter, kallat Projekt Klassa.

Stora delar av landets kommuner står, precis som Linköping, just nu i startgroparna för en kommande övergång till e-arkivering. Några kommuner har infört olika typer av digital långtidsarkivering, men få har utbyggda system för bevarande och en sammanhängande e-arkivering i drift. 2014 bildades den så kallade "Knytgruppen" för att skapa ett nationellt nätverk med kommuner som vill  driva på frågan om e-arkivering tillsammans. Linköping är där en aktiv medlem i det nätverket.

E-Linprojektet har även ett direkt utbyte med flera andra kommuner för att se om möjligheterna öppnar sig för ett mer konkret samarbete i e-arkivsfrågan.  Storleksmässigt jämförbara kommuner med Linköping såsom Örebro, Norrköping och Borås har träffats vid ett några tillfällen, men även andra kommuner inom eller utanför regionen kan naturligtvis vara intressanta samarbetspartners. På flera platser i landet har förstudier gjorts eller är på gång kring e-arkivering.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 september 2016