Grundbidrag och medlemsbidrag

Grundbidrag och medlemsbidrag från äldrenämnden kan utges till lokal pensionärsförening inom Linköpings kommun. Sista ansökan är 30 september.

Syfte med föreningsbidrag

 • stödja, stimulera och underlätta frivilligt socialt arbete
 • stimulera föreningar att bedriva utåtriktad verksamhet för personer till exempel genom kulturaktiviteter
 • bryta isolering för enskilda och grupper
 • ge förutsättningar för ett aktivt socialt liv, gemenskap och sociala
 • kontakter mellan människor
 • stödja pensionärer som utför aktiviteter till barn och ungdomar
 • stödja hälsofrämjande insatser för att fysiskt, psykiskt och socialt höja välbefinnande till exempel genom promenader, lättgympa, frågesport (hjärngympa), kontaktverksamhet eller annat

Krav på förening som ansöker om föreningsbidrag

Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd, främja jämställdhet och integration och i vederbörlig ordning ha:

 • antagna stadgar
 • styrelse och revisorer
 • stadigvarande verksamhet
 • ordnad ekonomiskförvaltning
 • eget postgirokonto/bankgirokonto
 • organisationsnummer

Föreningen ska ta ut årlig avgift av medlemmarna samt redovisa detta i verksamhetsberättelsen.

Grundbidrag och medlemsbidrag

Grundbidrag och medlemsbidrag kan utges till lokal pensionärsförening inom Linköpings kommun. Med lokal förening menas att föreningen är verksam i kommunen men kan ha medlemmar i flera kommuner. Den kan också tillhöra en riksorganisation. Bidrag utges inte till länsförening.

För att grundbidrag ska utges krävs att föreningen har minst 10 betalande medlemmar. I grundbidraget ingår ekonomiskt stöd till administration såsom kostnader för telefon, porto med mera.

Grundbidrag utges per bidragsberättigad förening. Medlemsbidrag utges per bidragsberättigad medlem. Bidragets storlek fastställer äldrenämnden varje år med hänsyn tagen till av kommunfullmäktige tilldelade medel.

Med bidragsberättigad medlem avses betalande medlem som är 65 år och bor i kommunen.

Utformning av ansökan

Ansökan ska innehålla:

 1. Stadgar
 2. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för det senast förflutna räkenskapsåret. Av verksamhetsberättelsen ska framgå om föreningen tidigare erhållit kommunalt föreningsbidrag samt vad bidraget använts till. Av verksamhetsberättelsen ska också framgå hur de föreningar som erhållit verksamhetsbidrag för att genomföra aktiviteter på äldreboenden använt sina bidrag. Till ansökan finns en bifogad blankett där man ska beskriva vid vilka äldreboenden man genomfört aktiviteter, vilka aktiviteter man utfört samt i vilken omfattning man genomfört dem.
 3. Av firmatecknare bestyrkt handling som anger antalet betalande medlemmar över 65 år som är bosatta eller skrivna i Linköping den 1 oktober året före det år som ansökan avser, samt uppgift om storleken på föreningens medlemsavgift.
 4. Ifylld blankett som avser ansökan om verksamhetsbidrag i de fall sådant sökes. Beskrivningen ska innehålla uppgifter om:
  • innehåll i aktivitet som riktar sig till egna medlemmar
  • innehåll i aktivitet som riktar sig till andra än egna medlemmar i kommunen
  • innehåll i aktivitet som riktar sig till boende i kommunens äldreboenden
  • omfattning (antal dagar/tillfällen/timmar)
  • förväntat resultat
  • begärt bidrag för att genomföra aktiviteten

Ansökningstid

Ansökan om föreningsbidrag till pensionärsföreningar ska ha inkommit till äldrenämnden senast den 30 september året före det år som ansökan avser. För att kunna godkännas ska ansökan vara komplett ifylld. Ansökan skickas till omsorgskontoret.

Omsorgskontoret

Omsorgskontoret upphandlar och planerar verksamhet inom vård, stöd och omsorg. Kontoret arbetar på uppdrag av äldrenämnden och omsorgsnämnden.

Telefon: 013-20 62 82

E-post: Skicka e-post till Omsorgskontoret

Postadress:
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 16
Drottninggatan 16 på karta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 juli 2016