Särskilt verksamhetsbidrag

Särskilt verksamhetsbidrag från äldrenämnden kan utges till lokal samorganisation. Med samorganisation avses en paraplyorganisation för ett antal medlemsföreningar. Sista ansökan är 30 september.

Syfte med föreningsbidrag

 • stödja, stimulera och underlätta frivilligt socialt arbete
 • stimulera föreningar att bedriva utåtriktad verksamhet för personer till exempel genom kulturaktiviteter
 • bryta isolering för enskilda och grupper
 • ge förutsättningar för ett aktivt socialt liv, gemenskap och sociala
 • kontakter mellan människor
 • stödja pensionärer som utför aktiviteter till barn och ungdomar
 • stödja hälsofrämjande insatser för att fysiskt, psykiskt och socialt höja välbefinnande till exempel genom promenader, lättgympa, frågesport (hjärngympa), kontaktverksamhet eller annat

Krav på förening som ansöker om föreningsbidrag

Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd, främja jämställdhet och integration och i vederbörlig ordning ha:

 • antagna stadgar
 • styrelse och revisorer
 • stadigvarande verksamhet
 • ordnad ekonomiskförvaltning
 • eget postgirokonto/bankgirokonto
 • organisationsnummer

Föreningen ska ta ut årlig avgift av medlemmarna samt redovisa detta i verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsbidrag

Särskilt verksamhetsbidrag kan utges till lokal samorganisation. Med samorganisation avses en paraplyorganisation för ett antal medlemsföreningar. Samorganisationen ska bedriva verksamhet som stöd till medlemsföreningar. Samorganisationen ska också bedriva egen verksamhet för medlemmar i medlemsföreningar.

Det särskilda verksamhetsbidraget utgör totalt 8 % av de medel som årligen avsätts till föreningsbidrag för pensionärsföreningarna. Det särskilda verksamhetsbidraget fördelas i förhållande till antalet medlemsföreningar som samorganisationen stödjer.

Utformning av ansökan

Ansökan ska innehålla:

 1. Stadgar
 2. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för det senast förflutna räkenskapsåret. Av verksamhetsberättelsen ska framgå om föreningen tidigare erhållit kommunalt föreningsbidrag samt vad bidraget använts till. Av verksamhetsberättelsen ska också framgå hur de föreningar som erhållit verksamhetsbidrag för att genomföra aktiviteter på äldreboenden använt sina bidrag. Till ansökan finns en bifogad blankett där man ska beskriva vid vilka äldreboenden man genomfört aktiviteter, vilka aktiviteter man utfört samt i vilken omfattning man genomfört dem.
 3. Av firmatecknare bestyrkt handling som anger antalet betalande medlemmar över 65 år som är bosatta eller skrivna i Linköping den 1 oktober året före det år som ansökan avser, samt uppgift om storleken på föreningens medlemsavgift.
 4. Ifylld blankett som avser ansökan om verksamhetsbidrag i de fall sådant sökes. Beskrivningen ska innehålla uppgifter om:
  • innehåll i aktivitet som riktar sig till egna medlemmar
  • innehåll i aktivitet som riktar sig till andra än egna medlemmar i kommunen
  • innehåll i aktivitet som riktar sig till boende i kommunens äldreboenden
  • omfattning (antal dagar/tillfällen/timmar)
  • förväntat resultat
  • begärt bidrag för att genomföra aktiviteten

Ansökningstid

Ansökan om föreningsbidrag till pensionärsföreningar ska ha inkommit till äldrenämnden senast den 30 september året före det år som ansökan avser. För att kunna godkännas ska ansökan vara komplett ifylld. Ansökan skickas till omsorgskontoret.

Omsorgskontoret

Omsorgskontoret upphandlar och planerar verksamhet inom vård, stöd och omsorg. Kontoret arbetar på uppdrag av äldrenämnden och omsorgsnämnden.

Telefon: 013-20 62 82

E-post: Skicka e-post till Omsorgskontoret

Postadress:
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 16
Drottninggatan 16 på karta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 juli 2016