Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag från äldrenämnden kan utges till lokal förening (pensionärsförening eller annan förening) under förutsättning att aktiviteterna anordnas för pensionärer eller av pensionärer som är bosatta eller skrivna inom Linköpings kommun. Sista ansökan är 30 september 2016.

Syfte med föreningsbidrag

 • stödja, stimulera och underlätta frivilligt socialt arbete
 • stimulera föreningar att bedriva utåtriktad verksamhet för personer till exempel genom kulturaktiviteter
 • bryta isolering för enskilda och grupper
 • ge förutsättningar för ett aktivt socialt liv, gemenskap och sociala
 • kontakter mellan människor
 • stödja pensionärer som utför aktiviteter till barn och ungdomar
 • stödja hälsofrämjande insatser för att fysiskt, psykiskt och socialt höja välbefinnande till exempel genom promenader, lättgympa, frågesport (hjärngympa), kontaktverksamhet eller annat

Krav på förening som ansöker om föreningsbidrag

Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd, främja jämställdhet och integration och i vederbörlig ordning ha:

 • antagna stadgar
 • styrelse och revisorer
 • stadigvarande verksamhet
 • ordnad ekonomiskförvaltning
 • eget postgirokonto/bankgirokonto
 • organisationsnummer

Föreningen ska ta ut årlig avgift av medlemmarna samt redovisa detta i verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan utges till lokal förening (pensionärsförening eller annan förening) under förutsättning att aktiviteterna anordnas för pensionärer eller av pensionärer som är bosatta eller skrivna inom Linköpings kommun.

Verksamhetsbidrag utges efter överenskommelse mellan föreningen och äldrenämnden. Vid bedömning av ansökningar om verksamhetsbidrag kommer äldrenämnden att lägga stor vikt vid:

 • att verksamheten riktar aktiviteter till andra än egna medlemmar
 • verksamhet som riktar sig till boende i kommunens äldreboenden
 • verksamhetens omfattning
 • om verksamheten innebär att nya arbetssätt prövas
 • i vilken utsträckning verksamheten kompletterar eller förstärker annan verksamhet

Utformning av ansökan

Ansökan ska innehålla:

 1. Stadgar
 2. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för det senast förflutna räkenskapsåret. Av verksamhetsberättelsen ska framgå om föreningen tidigare erhållit kommunalt föreningsbidrag samt vad bidraget använts till. Av verksamhetsberättelsen ska också framgå hur de föreningar som erhållit verksamhetsbidrag för att genomföra aktiviteter på äldreboenden använt sina bidrag. Nytt för 2016: Till ansökan finns en bilaga där man ska beskriva vid vilka äldreboenden man genomfört aktiviteter, vilka aktiviteter man utfört samt i vilken omfattning man genomfört dem (bilagan är ny, finns att hämta intill ansökan).
 3. Av firmatecknare bestyrkt handling som anger antalet betalande medlemmar över 65 år som är bosatta eller skrivna i Linköping den 1 oktober året före det år som ansökan avser, samt uppgift om storleken på föreningens medlemsavgift.
 4. Ifylld blankett som avser ansökan om verksamhetsbidrag i de fall sådant sökes. Beskrivningen ska innehålla uppgifter om:
  • innehåll i aktivitet som riktar sig till egna medlemmar
  • innehåll i aktivitet som riktar sig till andra än egna medlemmar i kommunen
  • innehåll i aktivitet som riktar sig till boende i kommunens äldreboenden
  • omfattning (antal dagar/tillfällen/timmar)
  • förväntat resultat
  • begärt bidrag för att genomföra aktiviteten

Ansökningstid

Ansökan om föreningsbidrag till pensionärsföreningar ska ha inkommit till äldrenämnden senast den 30 september året före det år som ansökan avser. För att kunna godkännas ska ansökan vara komplett ifylld. Ansökan skickas till omsorgskontoret.

Omsorgskontoret

Omsorgskontoret upphandlar och planerar verksamhet inom vård, stöd och omsorg. Kontoret arbetar på uppdrag av äldrenämnden och omsorgsnämnden.

Telefon: 013-20 62 82

E-post: Skicka e-post till Omsorgskontoret

Postadress:
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 16
Drottninggatan 16 på karta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 juli 2016