Bidrag för integrationsfrämjande insatser

Vilka föreningar kan söka?

Bidragsberättigad förening skall vara demokratiskt uppbyggd och i vederbörlig ordning ha:

 • antagna stadgar
 • styrelse och revisorer
 • stadigvarande verksamhet
 • ordnad ekonomisk förvaltning samt
 • eget plusgirokonto/bankgirokonto

Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd och öppet ta ställning för demokratin som samhällsform. Föreningen ska i sin verksamhet främja aktningen för varje människas egenvärde oavsett etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, religion eller livsåskådning samt främja jämställdhet och integration.

Ändamål

Föreningsbidragets syfte är att stödja ideella föreningar för genomförande av integra-tionsinsatser inom Bildningsnämndens ansvarsområde vad gäller projekt för invandrare och flyktingar.

Bidrag kan utgå till projekt som stöder nyanlända flyktingars och invandrares etablering i svenskt samhälls- och arbetsliv. Insatserna ska rikta sig till nyanlända som är folkbokför-da i Linköpings kommun. Insatserna skall vara partipolitiskt och religiöst obundna.

Villkor

Föreningar med medlemmar, eller verksamhet för personer, som talar de språk som förekommer bland nyanlända som bosatt sig i Linköpings kommun under de senaste åren prioriteras. Prioriteringen av bidragen utgår bland annat från andelen nyanlända flyktingar och kortutbildade invandrare med olika språk under de senaste åren. Kortutbildade invandrare definieras som personer som deltar/deltagit i kommunens Sfi steg 1.

Ansökan - 15 nov

Ansökan ska vara Utbildningskontoret tillhanda senast den 15 november. Bidraget avser tiden 1 januari – 31 december året därefter. Ansökningar inkomna efter den 15 november behandlas ej. Föreningar kan inkomma med gemensam ansökan. Långsiktiga insatser som visar på goda resultat prioriteras.

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

 • Aktuella stadgar
 • Förteckning över styrelsen med namn, adress och telefon
 • Projektbeskrivning (syfte, mål, målgrupp, planerade insatser, samverkan)
 • Budget (inkomster och utgifter) för det år och det projekt/insats som ansökan avser
 • Utvärderingsmetod
 • Uppgift om föreningens plus-/bankgiro
 • I ansökan ska framgå i vilken utsträckning medlemmarna talar de språk som
 • målgruppen har.

Ansökan skickas till:
Linköpings kommun
Jobb- och kunskapstorget
Christer Barvesjö
581 81 Linköping 

Beslut om bidrag

Beslut om tilldelning av bidrag fattas av Bildningsnämnden. Bidrag utbetalas halvårsvis i förskott.

En halvårsredovisning över vilka insatser som genomförts och vilka resultat som uppnåtts ska lämnas in senast den 15 juli, annars utbetalas inte beviljade medel för andra halvåret.

Att tänka på!

Efter att insatsen/projektet slutförts ska redovisning ske av vad som genomförts och vilka resultat som uppnåtts. Till redovisningen ska bifogas en detaljerad förteckning över de utlägg föreningen haft. Fakturor och kvitton ska kunna redovisas om så begärs. Redovisning skall ske årligen. Bidrag som inte tagits i anspråk för den insats, som ansökan avser, skall återbetalas till Bildningsnämnden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 juni 2016