Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Driftsbidrag

Vilka föreningar kan söka?

Endast föreningar som är registrerad som bidragsberättigad förening inom Linköpings kommun kan ansöka om bidrag. För att kunna bli det måste föreningen bedriva ungdomsfostrande arbete och vara uppbyggd enligt demokratiska principer.

Föreningen ska dessutom bland annat...

  • vara ansluten till en riksorganisation
  • ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7 t o m 20 år
  • redovisa minst 20 bidragsberättigade sammankomster per år
  • ha skriftligt utformade stadgar, en styrelse och revisorer samt hålla årsmöten

En nybildad förening som vill kunna få bidrag måste således först se till att bli en bidragsberättigad förening. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen (föreningsstöd) för ytterligare information. Din förening måste även ha ett organisationsnummer från skatteverket.

Läs bidragsreglerna för ytterligare information om vilka regler som gäller när du ska söka bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Ändamål

Förening eller organisation med egen anläggning för sport av olika slag eller annan verksamhet som kan anses ingå i den kommunala fritidsverksamheten och som kontinuerligt nyttjas i föreningens verksamhet kan efter ansökan erhålla bidrag för anläggningens drift.

Villkor

  • För att driftbidrag ska utgå krävs att föreningen helt svarar för driften och samtliga driftkostnader. Driftbidrag kan utgå då anläggning ägs av förening eller anläggning drivs av förening under ägarliknande förhållanden. Med ägarliknande förhållande avses, tomträtt eller arrendeavtal av långsiktig karaktär med förfogande som ägare. Avtalstiden ska vara 10 år eller längre. Undantag från en minsta avtalstid om 10 år kan göras i de fall föreningar övertar tidigare kommunalt drivna anläggningar. Alla nytillkomna anläggningar måste godkännas före byggande och klassas innan bidrag betalas ut.
  • Förening som erhåller driftbidrag ska i mån av utrymme upplåta anläggningen, till kommunala enheter och andra föreningar inom kommunen, till kommunalt beslutade taxor eller där så inte är möjligt till självkostnadspris.
  • Bidrag utgår endast under förutsättning att anläggningen är i sådant skick som krävs för att avsedda verksamheter ska kunna genomföras. Bidragsmottagaren ska senast den 1 oktober varje år ta kontakt med bidragsutbetalaren för att komma överens om tid för årlig besiktning av anläggningen.

Bidragsform

Vilka belopp som utgår till olika typer av anläggningar hittar du i dokumentet Bidragsregler Kultur- och fritidsförvaltningen.  

Ansökan - 1 april

Ansökan som avser bidrag till nästkommande kalenderår, sker på särskild blankett och ska vara Linköpings kommun tillhanda senast den 1 april.

Ansökan skickas till:
Linköpings kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen, Föreningsstöd
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Utbetalning

Utbetalning av bidrag beräknas ske under januari månad det år ansökan avser.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 mars 2018