Fortsatt eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland: Eldningsförbud, mer information

Lägerbidrag

Vilka föreningar kan söka?

Endast föreningar som är registrerad som bidragsberättigad förening inom Linköpings kommun kan ansöka om bidrag. För att kunna bli det måste föreningen bedriva ungdomsfostrande arbete och vara uppbyggd enligt demokratiska principer.

Föreningen ska dessutom bland annat...

 • vara ansluten till en riksorganisation
 • ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7 t o m 20 år
 • redovisa minst 20 bidragsberättigade sammankomster per år
 • ha skriftligt utformade stadgar, en styrelse och revisorer samt hålla årsmöten

En nybildad förening som vill kunna få bidrag måste således först se till att bli en bidragsberättigad förening. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen (föreningsstöd) för ytterligare information. Din förening måste även ha ett organisationsnummer från skatteverket.

Läs bidragsreglerna för ytterligare information om vilka regler som gäller när du ska söka bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Ändamål

Bidrag avser att stödja föreningarnas lägerverksamhet. Endast ungdomar bosatta eller skrivna i Linköpings kommun får räknas.

Villkor

 • För att vara bidragsberättigat läger krävs att lägerverksamheten antingen främjar miljömedvetandet bland deltagarna, främjar gemensamma aktiviteter bland flickor och pojkar, främjar samhörigheten mellan invandrare och svenskar eller främjar handikappades deltagande.
 • Bidrag till lägerverksamhet kan utgå till ungdomsorganisationer, som arrangerar läger för deltagare i åldern 7 t o m 20 år.
 • Lägerbidrag utgår även för deltagare i av huvudorganisation anordnat distrikts-, riks- eller internationellt läger.
 • Bidrag utgår till internatläger som omfattar minst två dagar i följd med minst sex timmar programlagda aktiviteter per dag. Restid får inte medräknas.
 • Läger som inte är internatläger ska omfatta minst fyra dagar i följd med minst sex timmar programlagda aktiviteterper dag. Restid får inte medräknas.
 • Till ansökan om lägerbidrag ska bifogas detaljerat lägerprogram och vidimerad deltagarförteckning.
 • För lägerledare betalas samma bidrag som för lägerdeltagare. Bidrag erhålles till en lägerledare för varje påbörjat tiotal ungdomar, för vilka ledarens förening svarar och som deltagit i lägret och erhållit lägerbidrag.
 • Aktiviteter som redovisas för lägerbidrag får inte redovisas i ansökan för andrakommunala bidrag.

Bidragsform

Bidrag utgår med upp till 25 kronor per deltagare och lägerdag, dock högst 200 kronor per deltagare och läger som anordnas inom Norden. Högsta bidrag per år till förening är 20 000 kronor.

Ansökan -15 feb respektive 15 augusti 2018

Ansökan om lägerbidrag sker på särskild blankett och ska vara Linköpings kommun,  tillhanda senast den 15 februari respektive den 15 augusti. Uppgifterna ska gälla aktuell tidsperiod (1/7 – 31/12 resp 1/1 – 30/6)

Ansökan skickas till:
Linköpings kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen, Föreningsstöd
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Utbetalning

Utbetalning av bidrag beräknas ske under maj respektivenovember månad.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juni 2018