Fortsatt eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland: Eldningsförbud, mer information

Verksamhetsbidrag

Vilka föreningar kan söka?

Endast föreningar som är registrerad som bidragsberättigad förening inom Linköpings kommun kan ansöka om bidrag. För att kunna bli det måste föreningen bedriva ungdomsfostrande arbete och vara uppbyggd enligt demokratiska principer.

Föreningen ska dessutom bland annat...

 • vara ansluten till en riksorganisation
 • ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7 t o m 20 år
 • redovisa minst 20 bidragsberättigade sammankomster per år
 • ha skriftligt utformade stadgar, en styrelse och revisorer samt hålla årsmöten

En nybildad förening som vill kunna få bidrag måste således först se till att bli en bidragsberättigad förening. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen (föreningsstöd) för ytterligare information. Din förening måste även ha ett organisationsnummer från skatteverket.

Läs bidragsreglerna för ytterligare information om vilka regler som gäller när du ska söka bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Ändamål

Bidrag utgår till föreningarnas gruppverksamhet bland barn och ungdom i åldern 7 t o m 20 år.

Villkor för bidragsberättigad sammankomst

Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst:

 • med minst tre deltagare utöver ledare i åldern 7 t o m 20 år. Ledare i ålder upp t o m 20 år är också bidragberättigad. Endast ungdomar bosatta eller skrivna i Linköpings kommun får räknas.
 • som varar minst en timme (60 minuter).
 • som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande och som genomförs av föreningen.

Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.

 • Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.
 • En grupp får inte - från redovisningssynpunkt - delas i mindre grupper för erhållande av fler sammankomstbidrag. Detta innebär t ex att ett lag är den naturliga gruppen på en sammankomst och att lag inte får delas i flera smågrupper för att föreningen ska kunna få fler verksamhetsbidrag.
 • Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer.
 • Bidrag utgår inte till studiecirklar, aktiviteter under skoltid eller annan verksamhet som får stöd på annat sätt eller bedrivs i privat regi.
 • Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledare eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under hela sammankomsten och får inte från bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledare ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga.

Bidragsform

Bidrag utgår dels med ett fast belopp på 15 kronor per bidragsberättigad sammankomst, dels med ett rörligt belopp på ca 5 kronor per bidragsberättigad deltagare inom intervallet 3 - 30 st per grupp och aktivitetstillfälle.

Ansökan - 15 feb respektive 15 aug 2018

Ansökan om bidrag sker på särskild blankett och ska vara insänd till Linköpings kommun senast den 15 februari respektive 15 augusti, då det gäller det kommunala bidraget.

Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av antalet närvarokort och ska gälla aktuell tidsperiod (1/7 – 31/12 resp 1/1 – 30/6). En kopia behålles av föreningen och förvaras tillsammans med närvarokorten under minst fyra år.

Ordförande bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet och att föreningen kan avstängas från bidrag.

Ansökan skickas till:
Linköpings kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen, Föreningsstöd
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Utbetalning

Utbetalning av det kommunala bidraget beräknas ske under maj respektive november månad.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juni 2018